top of page

חלוקת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

כל הפעילויות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) יכולות להיות משויכות לקבוצת תלמידים מסוימת. באופן זה, ניתן לקבוע שפעילות תתבצע רק ע"י קבוצה אחת או שכל קבוצה תבצע פעילות בנפרד מקבוצות אחרות.

במדריך זה נפרט מספר דרכים ליצירת קבוצות ב-Moodle:

הגדרת קבוצות ע"י המרצה

הגדרת קבוצה/ות על ידי המרצה

כל הפעילויות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) יכולות להיות משויכות לקבוצת תלמידים מסוימת. באופן זה, ניתן לקבוע שפעילות תתבצע רק ע"י קבוצה אחת או שכל קבוצה תבצע פעילות בנפרד מקבוצות אחרות.

חלוקת משתתפים לקבוצות

איך מגדירים קבוצות מראש
ומשייכים משתתפים לקבוצות?

1. היכנסו לאתר הקורס.

לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס. 

בתפריט שייפתח לחצו על "קבוצות".

2. במסך שייפתח לחצו על "יצירת קבוצה

3. כתבו בשדה "שם הקבוצה" את השם שתרצו לתת לקבוצה החדשה (לדוגמה "קבוצה 1")

4. לסיום, לחצו בתחתית העמוד על "שמירת שינויים".

    ניתן להוסיף באופן זה קבוצות לפי הצורך.

שיוך משתתפים לקבוצות

1. על מנת להוסיף סטודנטים לקבוצה, סמנו את שם הקבוצה שיצרתם, המופיעה בטבלה הימנית, באמצעות לחיצה עליה.

2. מתחת לטבלה השמאלית לחצו על "הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה"

3. בטבלה השמאלית יופיעו שמות המשתתפים בקורס.

לחצו על שמות הסטודנטים שתרצו לשייך לקבוצה שיצרתם.

לסיום פעולת שיוכם לקבוצה לחצו על "הוספה"

חדש: משמאל לטבלה השמאלית ניתן לראות לאילו קבוצות המשתמש כבר משויך באתר הקורס, עוד לפני הוספתו לקבוצה המיועדת. 

4. בטבלה הימנית יופיעו שמות המשתתפים שהוספו.

לסיום, לחצו על "חזרה לקבוצות"

Capture5.PNG
יצירת אוסף קבוצות

יצירת אוסף קבוצות

"אוסף קבוצות" הוא קיבוץ של מספר קבוצות בתוך קורס. אוסף זה מאפשר להפנות משימות לקבוצה אחת או יותר בקורס, על מנת שסטודנטים יוכלו לעבוד יחדיו על אותה משימה.

לפיכך, על מנת ליצור מטלה שתוגש לפי קבוצות, יש ליצור "אוסף קבוצות" ובתוכו יש להגדיר אילו קבוצות רשאיות להגיש את המטלה.

איך יוצרים אוסף קבוצות?

1. בעמוד הקורס, בסרגל הניהול העליון לחצו על "אפשרויות נוספות", ובתפריט שנפתח לחצו על "קבוצות". 

במסך שייפתח, בחלונית הגלילה, בחרו את האפשרות "אוספי קבוצות"

2. לחצו על "יצירת אוסף-קבוצות"

3. כתבו את שם אוסף הקבוצות הראשון. לדוגמה: "קבוצות למטלה".

4. לחצו על "שמירת שינויים"

5. לחצו על אייקון הדמות     המופיע בצד שמאל

אייקון של איש.PNG

6. סמנו את הקבוצה/ות בטבלה השמאלית שתרצו לשייך לאוסף הקבוצות, על ידי לחיצה עליה/ן ולחצו על "הוספה"

7. בעמודה הימנית יופיעו שמות הקבוצות שהוספו.

   לסיום, לחצו על "בחזרה לאוסף הקבוצות"

ניתן ליצור "אוסף קבוצות" גם אם אוסף הקבוצות מכיל קבוצה אחת בלבד.

לקישורים רלוונטיים נוספים לחלוקה לקבוצות ושימושים נפוצים לקבוצות ב-Moodle גללו מעלה לתחילת המדריך.

חלוקה רנדומלית לקבוצות

חלוקה רנדומלית לקבוצות

פעולה זו מאפשרת לשייך כל פעילות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) לקבוצת תלמידים ספציפית.

חלוקה כזו יכולה להתאים למספר מצבים:

1. פעילות אחת משותפת לכלל הקורס, המיועדת לביצוע ע"י קבוצות נפרדות.

2. פעילות אחת המיועדת לביצוע ע"י קבוצה אחת בלבד (מתוך כלל המשתתפים)

 

 

מה במדריך?

חלוקת המשתתפים לקבוצות אקראיות

1. היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

2. בתפריט שייפתח לחצו על "קבוצות"

חלוקת המשתתפים לקבוצות אקראיות

3. במסך שייפתח לחצו על כפתור "יצירת קבוצות אוטומטית

5. כתבו שם קבוצה ללא מספר ולאחריו הסימן סולמית: # , בשדה "תבנית שמות הקבוצות".

בצורה זו כל קבוצה תקבל את השם ומספר קבוצה.

לדוגמה, אם יכתב בשדה זה -"קבוצות למטלה #" אז שמות הקבוצות יופיעו בצורה הבאה: קבוצות למטלה 1; קבוצה 2; וכך הלאה.

לחילופין, ניתן לכתוב שם קבוצה ולאחריו הסימן @, בשדה "תבנית שמות הקבוצות". בצורה זו כל קבוצה תקבל את השם ואות המיצגת את הקבוצה, למשל: קבוצה A, קבוצה B, וכן הלאה.

יצירת קבוצות אוטומטית המבוססת על חלוקה לפי מספר קבוצות

יצירה אוטומטית המבוססת על חלוקה לפי מספר קבוצות

1. בחרו באפשרות "כמות הקבוצות" בשדה "יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של"

2. הקלידו את מספר הקבוצות בשדה "כמות חברים או כמות קבוצות"

3. בחרו באפשרות Student בשדה "בחירת חברי קבוצה עם תפקיד

4. בחרו באפשרות "אקראי" בשדה "הקצאת חברי קבוצה"" 

5. לחצו על הסעיף "אוסף קבוצות"

6. בחלון שנפתח בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש" בשדה "אוסף קבוצות מתוך יצירה אוטומטית של קבוצות

7. רשמו שם כולל לקבוצות בשדה "שם אוסף הקבוצות", למשל "מטלה 1"

8. לחצו על "שמירה" בתחתית העמוד

9. בחלון שנפתח ניתן לראות את הקבוצות שנוצרו רנדומלית.

   בסוגריים-מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

חלוקה לקבוצות לפי מספר משתתפים בכל קבוצה

יצירה אוטומטית מבוססת על חלוקה של מספר משתתפים בכל קבוצה

1. בחרו באפשרות "חברים בכל קבוצה" בשדה "יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של"

2. הקלידו את מספר הסטודנטים שיהיו בכל קבוצה בשדה "כמות חברים או כמות קבוצות"

3. בחרו באפשרות Student בשדה "בחירת חברי קבוצה עם תפקיד

4. בחרו באפשרות "אקראי" בשדה "הקצאת חברי קבוצה

5. לחצו על הסעיף "אוסף קבוצות"

6. בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש" בשדה "אוסף קבוצות מתוך יצירה אוטומטית של קבוצות

7. רשמו שם כולל לקבוצות בשדה "שם אוסף הקבוצות", למשל "מטלה 1"

8. לחצו על "שמירה" בתחתית העמוד

9. בחלון שנפתח ניתן לראות את הקבוצות שנוצרו רנדומלית.

   בסוגריים-מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

לקישורים רלוונטיים נוספים לחלוקה לקבוצות ושימושים נפוצים לקבוצות ב-Moodle גללו מעלה לתחילת המדריך.

חלוקה לקבוצות בהעלאה מקובץ אקסל

חלוקה לקבוצות בהעלאה מקובץ Excel

פעולה זו מאפשרת ליצור קבוצות חדשות באתר הקורס באמצעות העלאת כל הקבוצות יחד מקובץ אקסל (Excel).

אחרי העלאת הקבוצות לאתר הקורס ניתן להגדיר תוספת זמן לכל קבוצה לפי הצורך.

מה במדריך?

הכנת קובץ האקסל עם רשימת השמות

הכנת קובץ Excel עם רשימת השמות

1. צרו קובץ Excel 

2. צרו עמודה של מספרי תעודות זהות שכותרתה "idnumber" (יש להקליד בשורה הראשונה באותיות קטנות

Capture222222.PNG

3. צרו עמודה של שמות הקבוצות שכותרתה "group" (יש להקליד בשורה הראשונה ​באותיות קטנות).

Capture1111.PNG

4. יש לוודא שבכל שורה מופיע מספר תעודת זהות וגם שם קבוצה.

5. יש להעתיק את העמודות מ-Excel. ניתן לעשות זאת באמצעות סימון כל התאים בשתי העמודות והעתקתם (ctrl+c).

העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

1. היכנסו לאתר הקורס

2. לחצו על הלשונית "אפשרויות נוספות" בסרגל הכלים הראשי של הקורס

3. בחרו "קבוצות" בתפריט שייפתח

4. במסך שנפתח לחצו על "שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מ-Excel

5. במסך הבא הדביקו (Ctrl+v) את העמודות בתיבת ה-Data 

Capture3333.PNG

6. לצורך יצירת הקבוצות יש ללחוץ על כפתור "שיוך משתתפים לקבוצות"

Capture3333.PNG

7. לסיום יש ללחוץ על "המשך"

המשך.PNG
קבוצות לפי אקסל.png

ובתיבה השמאלית מופיעה רשימת הסטודנטים בקבוצה המסומנת

כעת בתיבה הימנית מופיעות כל הקבוצות שהוגדרו

אם הקבוצה הרשומה בקובץ ה-Excel כבר היתה קיימת באתר הקורס, הסטודנטים הרשומים בקובץ ה-Excel יתווספו לקבוצה הקיימת.

אם הקבוצה לא היתה קיימת – תיווצר קבוצה חדשה והסטודנטים הרשומים בקובץ ה-Excel יתווספו אליה.

לקישורים רלוונטיים נוספים לחלוקה לקבוצות ושימושים נפוצים לקבוצות ב-Moodle גללו מעלה לתחילת המדריך.

bottom of page