top of page

הוספת הארכות זמן ליחידים ולקבוצות

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש (יצירת קבוצות מ EXCEL)

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש (יצירת קבוצות מ- EXCEL)

במבחן בו יש סטודנטים/יות הזכאים להארכות זמן – יש להגדיר מראש את הארכות הזמן במבחן שבאתר הקורס ב-Moodle.

במדריך זה נסביר כיצד להגדיר הארכות זמן לסטודנטים דרך יצירת טבלה ב-Excel. 

*במדריך הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן" אך פועלות באותה צורה גם ב-"מטלה"

שלב 1 – הכנת הקובץ

שלב א' – הכנת קובץ ה-Excel

1. יש להכין קובץ Excel ובו שתי עמודות: 
כותרות העמודות יהיו באותיות לועזיות קטנות בלבד.

עמודת קבוצה
כותרת העמודה השניה:
group
עמודת תעודות זהות
כותרת העמודה הראשונה:
idnumber
אקסל.PNG

יש לוודא שבכל שורה יופיעו מספר תעודת זהות ושם של קבוצה

2. ​יש לסמן את העמודות ב-Excel, כולל כותרות העמודות ולהעתיקן

(בחירת התאים הרלוונטיים -> C + Ctrl)

medium_button.png

+

small_button.png
סימון.PNG
שלב ב' – העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

שלב ב' – העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

1. באתר הקורס, לחצו על "קבוצות" בתפריט בצד ימין

קבוצות.PNG

2. בעמוד שנפתח גללו מטה ולחצו על "שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מ-Excel"

קבוצות 2.PNG

3. בחלון שיפתח, יש להדביק (Ctrl+V) את העמודות בתיבת ה-Data

וללחוץ על "שיוך משתתפים לקבוצות"

medium_button.png

+

ctrl+v.png
הכי חדש שיש.gif

אם הקבוצה הרשומה בקובץ ה- Excel כבר היתה קיימת באתר הקורס, הסטודנטים יתווספו לקבוצה הקיימת. 

אם הקבוצה לא היתה קיימת – תיווצר קבוצה חדשה והסטודנטים יתווספו אליה.

 4. לסיום התהליך לחצו על "המשך".

סיום העלאת קבוצות מקובץ אקסל.JPG

6. כעת חזרו למסך הקבוצות, שבו תוכלו לראות מימין את הקבוצות שנוצרו, בסוגריים את מס' המשתתפים בכל קבוצה, ובתיבה משמאל את שמות המשתתפים בכל קבוצה.

קבוצות לפי אקסל.png

ובתיבה השמאלית מופיעה רשימת הסטודנטים בקבוצה המסומנת

בתיבה הימנית מופיעות כל הקבוצות שהוגדרו ובסוגריים מס' המשתתפים בכל קבוצה

שלב ג' - הגדרת תוספות זמן לקבוצות

שלב ג' - הגדרת תוספות זמן לקבוצות

1. יש להיכנס למבחן שהוכן באתר הקורס

2. בתפריט בצד ימין לחצו על "הגדרות קבוצה מותאמות"

(ברכיב "מטלה" שם הכפתור "התאמות מיוחדות לקבוצה")

הגדרות קבוצה מותאמות.PNG

3. בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הוספת הגדרות-מותאמות לקבוצה" (ברכיב "מטלה" שם הכפתור "הוספת התאמות מיוחדות לקבוצה")

הגדרות מוגדרות לקבוצה.PNG

4. בשדה "התאמת הגדרות לקבוצה" בחרו קבוצה לה תרצו לתת הארכת זמן.

התאמת הגדרות לקבוצה.PNG

5. בסעיפים "תחילת הבוחן", "סיום הבוחן" ו-"הגבלת זמן" יופיעו הזמנים שהוגדרו בהגדרות הבוחן הכלליות לכלל הסטודנטים.

רכיב בוחן סעיף תזמון.JPG

הגדירו את שעת סיום הבוחן בהתאם להארכת הזמן הרצויה:

שעת הסיום המקורית + תוספת הזמן שהוגדרה 

תזמון מבחן כולל הגבלת זמן.JPG

6. בסעיף "מספר ניסיונות מותרים" רצוי להשאיר "1" כשמדובר במבחן. במידה והקבוצה הגישה את המבחן וזקוקה למענה נוסף (גמר הזמן/התחלה מאוחרת וכולי), ניתן לעדכן לכל הקבוצה עוד ניסיון במרוכז.

מספר ניסיונות.PNG

7. לסיום לחצו על "שמירה".

1שמירה.PNG

8. לאחר השמירה תראו את הגדרות הקבוצה – עם הכניסה לרכיב הבוחן תראו שלבוחן זה הוגדרו הגדרות משתמש מותאמות -כלומר יש קבוצה שקיבלה התאמת זמן. 

רכיב הבוחן המראה שיש גם הגדרות מותאמות לקבוצה.JPG

9. לאחר שתיכנסו לקבוצות שבסוגריים, בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצגו רק ההבדלים בין הקבוצה לבין שאר הכיתה.

מראה הקבוצה שקיבלה הגדרות תזמון מותאמות.JPG

***יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד***

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש (יצירת קבוצות ידנית)

במבחן שבו יש סטודנטים/יות הזכאים להארכות זמן – יש להגדיר מראש את הארכות הזמן במבחן שבאתר הקורס ב-Moodle.

 

*במדריך זה הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן" אך פועלות באותה צורה גם ב-"מטלה"

שלב א' - הגדרת הקבוצות של בעלי הארכות הזמן

שלב א' - הגדרת הקבוצות של בעלי הארכות הזמן

1. באתר הקורס יש להיכנס בתפריט הניהול ל"קבוצות"

קבוצות.PNG

2. בחלון שנפתח, גללו מטה ולחצו על "יצירת קבוצה".

עוד אחד.gif

3. כעת תוכלו להזין את שם הקבוצה כך שיהיה קל לזהות אותה.

לדוגמה: "קבוצת הארכת זמן של 30 דק'"

4. לסיום, לחצו על "שמירת שינויים"

יצירת קבוצה2.PNG

5. לאחר שמירת השינויים, יש ללחוץ על שם הקבוצה ולאחר מכן ללחוץ על "הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה".

הוספת משתמשים.PNG

6.בחלון שנפתח סמנו את הסטודנטים/יות הרלוונטיים לקבוצה זו (יוצגו עם רקע כחול) ואז לחצו על "הוספה".

הוספה 3.PNG
יותר מדי משתמשים.PNG

אם בחלונית "משתמשים זמינים" לא מוצגים הסטודנטים/יות ורשום "יותר מדי משתמשים" (xxx ←) יש לאתר את המשתתפים בתיבת החיפוש

7. לסיום יש לגלול למטה וללחוץ על כפתור מימין "חזרה לקבוצות".

יש לפתוח קבוצות בצורה זו עבור כל סוג הארכת זמן שנדרשת במבחן

שלב ב' - ההגדרת הזמנים עבור כל קבוצה במבחן עצמו

שלב ב' - הגדרת הזמנים עבור כל קבוצה במבחן עצמו

1. יש להיכנס למבחן שהוכן באתר הקורס

2. בתפריט בצד ימין לחצו על "הגדרות קבוצה מותאמות" (ברכיב "מטלה" שם הכפתור "התאמות מיוחדות לקבוצה")

הגדרות קבוצה מותאמות.PNG

3. בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הוספת הגדרות-מותאמות לקבוצה" (ברכיב "מטלה" שם הכפתור "הוספת התאמות מיוחדות לקבוצה")

הגדרות מוגדרות לקבוצה.PNG

4. בשדה "התאמת הגדרות לקבוצה" בחרו קבוצה לה תרצו לתת הארכת זמן.

התאמת הגדרות לקבוצה.PNG

5. בסעיפים "תחילת הבוחן", "סיום הבוחן" ו-"הגבלת זמן" יופיעו הזמנים שהוגדרו בהגדרות הבוחן הכלליות.

רכיב בוחן סעיף תזמון.JPG

יש לשנות את ההגדרות בהתאם להארכת הזמן הרלוונטית לאותם חברי קבוצה שנבחרה.

6. בסעיף "מספר ניסיונות מותרים" רצוי להשאיר ניסיון אחד כשמדובר במבחן. במידה והקבוצה הגישה את המבחן וזקוקה למענה נוסף (גמר הזמן/התחלה מאוחרת וכולי), ניתן לעדכן לכל הקבוצה במרוכז עוד ניסיון

מספר ניסיונות.PNG

7. לסיום לחצו על "שמירה".

1שמירה.PNG

8. לאחר השמירה תראו את הגדרות הקבוצה – בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצגו רק ההבדלים בין הקבוצה לבין שאר הכיתה.

מראה הקבוצה שקיבלה הגדרות תזמון מותאמות.JPG

***יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד***

הארכת זמן לסטודנט ספציפי

הארכת זמן לסטודנט/ית ספציפי/ת

לעיתים יש צורך בהגדרת זמנים ספציפיים לסטודנט ספציפי, כמו למשל הארכות זמן בעקבות התאמות לימודיות.

*במדריך זה הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן", אך ניתן לפעול באותה צורה גם ברכיב "מטלה".

איך מגדירים הארכת זמן לסטודנט/ית ספציפי/ת?

1. יש להיכנס לרכיב הבוחן הרלוונטי באתר הקורס.

2. בתפריט מצד ימין לחצו על "הגדרות משתמש מותאמות"

(ברכיב מסוג "מטלה" הכפתור נקרא "התאמות מיוחדות למשתמש")

הגדרות משתמש מותאמות.PNG

3. בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש" (ברכיב "מטלה" שם הכפתור "הוספת התאמות מיוחדות למשתמש")

הוספת הגדרות משתמש.PNG

4. בשדה "התאמת הגדרות למשתמש" בתיבת החיפוש, רשמו את שם הסטודנט/ית ולחצו על שמו/שמה

 

*שם הסטודנט שנבחר צריך להופיע בכחול מתחת לתיבת החיפוש.

הגדרות זמן מותאמות לסטודנט ספציפי.JPG

5. במסך המוצג מופיעות ההגדרות הכלליות של המבחן עבור כלל הסטודנטים. 

הגדירו את הזמנים המותאמים לסטודנט שבחרתם ולחצו על "שמירה".

הגדרות הזמן המותאמות לסטודנט בשונה מהכללי.JPG
תחילת ניסיון המענה של כלל הסטודנטים
סיום ניסיון המענה המותאם לסטודנט
זמן המבחן המותאם לסטודנט

6. לאחר השמירה תראו את ההגדרות הייחודיות עבור הסטודנט.

מסך המשקף את סיום ההגדרות המותאמות לסטודנט.JPG

בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצגו רק ההבדלים בין הקבוצה לבין שאר הכיתה.

לדוגמה, אם עדכנו חצי שעה נוספת לסטודנט, נראה חיווי "סיום הבוחן" ושעת הסיום שהוגדרה לו.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page