top of page

הוספת הארכות זמן ליחידים ולקבוצות

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש (יצירת קבוצות מ EXCEL)

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש (יצירת קבוצות מ- EXCEL)

במבחן בו יש סטודנטים/יות הזכאים להארכות זמן – יש להגדיר מראש את הארכות הזמן במבחן שבאתר הקורס ב-Moodle.

במדריך זה נסביר כיצד להגדיר הארכות זמן לסטודנטים דרך יצירת טבלה ב-Excel. 

*במדריך הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן" אך פועלות באותה צורה גם ב-"מטלה"

שלב 1 – הכנת הקובץ

שלב א' – הכנת קובץ ה-Excel

1. יש להכין קובץ Excel ובו שתי עמודות: 
כותרות העמודות יהיו באותיות לועזיות קטנות בלבד.

עמודת קבוצה
כותרת העמודה השניה:
group
עמודת תעודות זהות
כותרת העמודה הראשונה:
idnumber (ללא רווח!)
אקסל.PNG

יש לוודא שבכל שורה יופיעו מספר תעודת זהות ושם של קבוצה

2. ​יש לסמן את העמודות ב-Excel, כולל כותרות העמודות ולהעתיקן

(בחירת התאים הרלוונטיים -> C + Ctrl)

medium_button.png

+

small_button.png
סימון.PNG
שלב ב' – העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

שלב ב' – העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

1. באתר הקורס, לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול של הקורס.

בחרו באפשרות "קבוצות".

2. בעמוד שנפתח גללו מטה ולחצו על "שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מ-Excel"

הדבקת המשתתפים המשויכים לקבוצת הארכות זמן.jpg

3. בחלון שיפתח, יש להדביק (Ctrl+V) את העמודות בתיבת ה-Data

וללחוץ על "שיוך משתתפים לקבוצות"

medium_button.png

+

ctrl+v.png

אם הקבוצה הרשומה בקובץ ה- Excel כבר היתה קיימת באתר הקורס, הסטודנטים יתווספו לקבוצה הקיימת. 

אם הקבוצה לא היתה קיימת – תיווצר קבוצה חדשה והסטודנטים יתווספו אליה.

 4. לסיום התהליך לחצו על "המשך".

משתתפים נוספו לקבוצות הארכת זמן.jpg

5. כעת חזרו למסך הקבוצות, שבו תוכלו לראות מימין את הקבוצות שנוצרו, בסוגריים את מס' המשתתפים בכל קבוצה, ובתיבה משמאל את שמות המשתתפים בכל קבוצה.

שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מקובץ אקסל.jpg

ובתיבה השמאלית מופיעה רשימת הסטודנטים בקבוצה המסומנת

בתיבה הימנית מופיעות כל הקבוצות שהוגדרו ובסוגריים מס' המשתתפים בכל קבוצה

שלב ג - הגדרת תוספות זמן לקבוצות

שלב ג' - הגדרת תוספות זמן לקבוצות

1. יש להיכנס למבחן שהוכן באתר הקורס

2. בסרגל הניהול של הקורס לחצו על "אפשרויות נוספות"

בתפריט שנפתח בחרו "הגדרות-מותאמות"

(ברכיב "מטלה" שם הכפתור "התאמות מיוחדות")

הגדרות-מותאמות לבוחן ספציפי.jpg

3. בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הגדרות משתמש מותאמות" ובחרו התאמות לקבוצה או למשתמש בודד. לסיום לחצו על הכפתור "הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש"

ברכיב מטלה, המושגים שיהיו בשימוש הם: "התאמות מיוחדות למשתמש / התאמות מיוחדות לקבוצה"

הכנסת הגדרות משתמש מותאמות לבוחן.jpg
בחירת קבוצת הארכת הזמן הרלוונטית לבוחן.jpg

4. בשדה "התאמת הגדרות" בחרו קבוצה לה תרצו לתת הארכת זמן.

5. בסעיפים "תחילת הבוחן", "סיום הבוחן" ו-"הגבלת זמן" יופיעו הזמנים שהוגדרו בהגדרות הבוחן הכלליות לכלל הסטודנטים.

רכיב בוחן סעיף תזמון.JPG

הגדירו את שעת סיום הבוחן בהתאם להארכת הזמן הרצויה:

שעת הסיום המקורית + תוספת הזמן שהוגדרה 

תזמון מבחן כולל הגבלת זמן.JPG

6. בסעיף "מספר ניסיונות מותרים" רצוי להשאיר "1" כשמדובר במבחן. במידה שהקבוצה הגישה את המבחן וזקוקה למענה נוסף (גמר הזמן/התחלה מאוחרת וכולי), ניתן לעדכן לכל הקבוצה עוד ניסיון במרוכז.

מספר ניסיונות.PNG

7. לסיום לחצו על "שמירה".

1שמירה.PNG

8. לאחר השמירה תראו את הגדרות הקבוצה – עם הכניסה לרכיב הבוחן תראו שלבוחן זה הוגדרו הגדרות משתמש מותאמות -כלומר יש קבוצה שקיבלה התאמת זמן. 

רכיב הבוחן המראה שיש גם הגדרות מותאמות לקבוצה.JPG

9. לאחר שתיכנסו לקבוצות שבסוגריים, בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצג רק הזמן שהוקצה לבוחן עבור הקבוצה המותאמת. מומלץ לוודא שהזמן שהוגדר תואם את הצורך.

תצוגת הקבוצה המותאמת באתר הקורס.jpg

***יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד***

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש

הארכת זמן לקבוצות ידועות מראש (יצירת קבוצות ידנית)

במבחן שבו יש סטודנטים/יות הזכאים להארכות זמן – יש להגדיר מראש את הארכות הזמן במבחן שבאתר הקורס ב-Moodle.

 

*במדריך זה הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן" אך פועלות באותה צורה גם ב-"מטלה"

שלב א' - הגדרת הקבוצות של בעלי הארכות הזמן

שלב א' - הגדרת הקבוצות של בעלי הארכות הזמן

1. באתר הקורס יש להיכנס בסרגל ניהול הקורס ל"אפשרויות נוספות" ובתפריט שייפתח לבחור "קבוצות"

2. בחלון שנפתח, גללו מטה ולחצו על "יצירת קבוצה".

עוד אחד.gif

3. כעת תוכלו להזין את שם הקבוצה כך שיהיה קל לזהות אותה.

לדוגמה: "קבוצת הארכת זמן של 30 דק'"

4. לסיום, לחצו על "שמירת שינויים"

הגדרות כלליות ליצירת קבוצה.jpg

5. לאחר שמירת השינויים, יש ללחוץ על שם הקבוצה ולאחר מכן ללחוץ על "הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה".

הוספת משתמשים.PNG

6. בחלון שנפתח סמנו את הסטודנטים/יות הרלוונטיים לקבוצה זו (יוצגו עם רקע כחול) ואז לחצו על "הוספה".

הוספה 3.PNG
יותר מדי משתמשים.PNG

אם בחלונית "משתמשים זמינים" לא מוצגים הסטודנטים/יות ורשום "יותר מדי משתמשים" (xxx ←) יש לאתר את המשתתפים בתיבת החיפוש

כפתור חזרה לקבוצות.jpg

7. לסיום יש לגלול למטה וללחוץ על הכפתור מימין "חזרה לקבוצות".

כפתור חזרה לקבוצות.jpg

יש לפתוח קבוצות בצורה זו, בנפרד,  עבור כל סוג הארכת זמן שנדרשת במבחן

שלב ב' - ההגדרת הזמנים עבור כל קבוצה במבחן עצמו

שלב ב' - הגדרת הזמנים עבור כל קבוצה במבחן עצמו

יש לשנות את ההגדרות בהתאם להארכת הזמן הרלוונטית לאותם חברי קבוצה שנבחרה.

5. בסעיפים "תחילת הבוחן", "סיום הבוחן" ו-"הגבלת זמן" יופיעו הזמנים שהוגדרו בהגדרות הבוחן הכלליות לכלל הסטודנטים.

רכיב בוחן סעיף תזמון.JPG

הגדירו את שעת סיום הבוחן בהתאם להארכת הזמן הרצויה:

שעת הסיום המקורית + תוספת הזמן שהוגדרה 

תזמון מבחן כולל הגבלת זמן.JPG

6. בסעיף "מספר ניסיונות מותרים" רצוי להשאיר "1" כשמדובר במבחן. במידה שהקבוצה הגישה את המבחן וזקוקה למענה נוסף (גמר הזמן/התחלה מאוחרת וכולי), ניתן לעדכן לכל הקבוצה עוד ניסיון במרוכז.

מספר ניסיונות.PNG

7. לסיום לחצו על "שמירה".

1שמירה.PNG

1. יש להיכנס למבחן שהוכן באתר הקורס

2. בסרגל הניהול של הקורס לחצו על "אפשרויות נוספות"

בתפריט שנפתח בחרו "הגדרות-מותאמות"

(ברכיב "מטלה" שם הכפתור "התאמות מיוחדות")

הגדרות-מותאמות לבוחן ספציפי.jpg

3. בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הגדרות משתמש מותאמות" ובחרו התאמות לקבוצה או למשתמש בודד. לסיום לחצו על הכפתור "הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש / לקבוצה"

ברכיב מטלה, המושגים שיהיו בשימוש הם: "התאמות מיוחדות למשתמש / התאמות מיוחדות לקבוצה"

הכנסת הגדרות משתמש מותאמות לבוחן.jpg
כפתור הגדרות מותאמות לקבוצה.jpg
בחירת קבוצת הארכת הזמן הרלוונטית לבוחן.jpg

4. בשדה "התאמת הגדרות" בחרו קבוצה לה תרצו לתת הארכת זמן.

8. לאחר השמירה תראו את הגדרות הקבוצה – עם הכניסה לרכיב הבוחן תראו שלבוחן זה הוגדרו הגדרות משתמש מותאמות -כלומר יש קבוצה שקיבלה התאמת זמן. 

רכיב הבוחן המראה שיש גם הגדרות מותאמות לקבוצה.JPG

9. לאחר שתיכנסו לקבוצות שבסוגריים, בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצג רק הזמן שהוקצה לבוחן עבור הקבוצה המותאמת. מומלץ לוודא שהזמן שהוגדר תואם את הצורך.

תצוגת הקבוצה המותאמת באתר הקורס.jpg

***יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד***

תצוגת הגדרות משתמש מותאמות.jpg
הגדרות מותאמות למשתמש בודד.jpg
הארכת זמן לסטודנט ספציפי

הארכת זמן לסטודנט/ית ספציפי/ת

לעיתים יש צורך בהגדרת זמנים ספציפיים לסטודנט ספציפי, כמו למשל הארכות זמן בעקבות התאמות לימודיות.

*במדריך זה הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן", אך ניתן לפעול באותה צורה גם ברכיב "מטלה".

איך מגדירים הארכת זמן לסטודנט/ית ספציפי/ת?

1. יש להיכנס לרכיב הבוחן הרלוונטי באתר הקורס.

4. בעמוד "התאמת הגדרות," בשדה "הגדרות מותאמות למשתמש", בתיבת החיפוש, רשמו את שם הסטודנט/ית ולחצו על שמו/שמה.

 

*שם הסטודנט שנבחר צריך להופיע בכחול מתחת לתיבת החיפוש.

5. במסך המוצג מופיעות ההגדרות הכלליות של המבחן עבור כלל הסטודנטים. 

הגדירו את הזמנים המותאמים לסטודנט/ית שבחרתם ולחצו על "שמירה".

הגדרות הזמן המותאמות לסטודנט בשונה מהכללי.JPG
תחילת ניסיון המענה של כלל הסטודנטים
סיום ניסיון המענה המותאם לסטודנט
זמן המבחן המותאם לסטודנט

6. לאחר השמירה תראו את ההגדרות הייחודיות עבור הסטודנט.

בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצגו רק ההבדלים בין הקבוצה לבין שאר הכיתה.

לדוגמה, אם עדכנו חצי שעה נוספת לסטודנט, נראה חיווי "סיום הבוחן" ושעת הסיום שהוגדרה לו.

3. בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הגדרות משתמש מותאמות" ובחרו התאמות לקבוצה או למשתמש בודד. לסיום לחצו על הכפתור "הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש"

ברכיב מטלה, המושגים שיהיו בשימוש הם: "התאמות מיוחדות למשתמש / התאמות מיוחדות לקבוצה"

2. בסרגל הניהול של הקורס לחצו על "אפשרויות נוספות"

בתפריט שנפתח בחרו "הגדרות-מותאמות"

(ברכיב "מטלה" שם הכפתור "התאמות מיוחדות")

הגדרות-מותאמות לבוחן ספציפי.jpg
הכנסת הגדרות משתמש מותאמות לבוחן.jpg
bottom of page