top of page

ניהול הנוכחות באתר הקורס

ניתן לנהל את הנוכחות בכיתה באמצעות אתר הקורס. באופן זה ניתן לסמן עבור כל סטודנט אם הוא היה נוכח בכיתה/נעדר/איחר לשיעור. ניתן גם להפיק בתום הקורס דו"ח מסכם.

איך להגדיר את רכיב הנוכחות באתר הקורס?

הגדרת רכיב הנוכחות באתר הקורס

1. לחצו על "הפעלת עריכה" בראש אתר הקורס משמאל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

3. בחרו ב"נוכחות תלמידים".

3.PNG

4. עברו לסעיף "ציונים". בסעיף זה ניתן לקבוע את דרך מתן הציון לנוכחות בקורס:

"ללא" - לא יינתן ציון על נוכחות

מדרגת הערכה - עובר/לא עובר (הציון יעבור לדוח הציונים)

ניקוד - ציון מספרי (הציון יעבור לדוח הציונים.

ללא.PNG

5. לסיום, לחצו על "שמירת שינויים והצגתם" ועברו לשלב קביעת מועדי המפגשים.

שמירת שינויים.PNG

6. בחלון שנפתח, בלשונית מפגשים, תוכלו לראות את כל המפגשים של הקורס.

יש ללחוץ על לשונית "הוספת מפגש".

וספת נוכחות.PNG

7. להוספת שיעורי הקורס עברו ללשונית "הוספת מפגש".

בסעיפים "תאריך מפגש" ו-"זמן" קבעו את מועד המפגש הראשון.

רכיב נוכחות הוספת מפגש ראשון.JPG

8. עברו ללשונית "הוספת מפגשים חוזרים". סמנו      באם המפגש חוזר על עצמו בשדה "מפגש חוזר (עם אותם נתונים) בתאריכים הבאים". 

בשדה "חזרה בימים" - סמנו את היום/הימים הרלוונטי/ים של הקורס.

בשדה "חזרה כל" - אם השיעור מתקיים פעם בשבוע השאירו 1, אם השיעור מתקיים פעם בשבועיים בחרו "2", וכד'.

בשדה "חזרה עד" - הגדירו את המועד של השיעור האחרון בקורס, למשל בסמסטר א': 9 בינואר 2023.

לסיום לחצו על "הוספה".

אם תרצו שהסטודנטים יסמנו נוכחות באופן עצמאי, עברו לסעיף הבא.

וי.JPG
הוספת מפגשים חוזרים ברכיב נוכחות.JPG
הוספה.JPG
רישום עצמי של סטודנטים

איך להגדיר אפשרות לרישום נוכחות עצמי של הסטודנטים?

1. ניתן לאפשר לסטודנטים לסמן נוכחות באופן עצמאי בכמה דרכים. על מנת לעשות זאת עברו לשדה "רישום עצמי של סטודנטים" וסמנו     .

וי.JPG

דרך 1- רישום נוכחות עצמי באמצעות QR code 

 

וודאו שהשדה "רישום עצמי של סטודנטים" מסומן.

בשדה "סיסמה לסטודנטים" בחרו "קוד QR מתחלף" באמצעות סימון 

לחצו "שמירת שינויים". 

רישום עצמי עם קוד QR.JPG

2. כעת ניתן לראות את כל המפגשים שנקבעו, בלשונית "מפגשים". ניתן לבחור להציג את המפגשים לפי חודשים/שבועות/ימים או את "כל המפגשים".

איך נראים מפגשים שנקבעו עם קוד QR ושעודכנה בהם נוכחות.JPG

מפגשים שהוגדרו לרישום עצמי באמצעות קוד QR

מפגשים שעדיין לא עודכנה בהם נוכחות סטודנטים כלל

מפגש שעודכנו בו נתוני נוכחות

3. לצורך הפעלת הרישום העצמי בשיעור:

בתחילת השיעור שאליו הוגדר רישום נוכחות עצמי של סטודנטים באמצעות קוד QR,

יש ללחוץ על אייקון הקוד בשורת תאריך השיעור. על המסך יופיע קוד QR שיתחלף כל 30 שניות. 

הסטודנטים יתבקשו עם כניסתם לשיעור לסרוק את הקוד, להתחבר ל-Moodle עם היוזר שלהם ואז יקבלו הודעה שרישום הנוכחות שלהם נקלט בהצלחה.

אייקון קוד QR.JPG

רישום נוכחות באמצעות QR code הינו בגרסה חדשה.

נשמח לקבל מכם/ן משוב על השימוש בו ובמיוחד אם עלו קשיים בהפעלתו.

דרך 2- רישום נוכחות עצמי באמצעות סיסמה

ניתן להגדיר סיסמה, כך שרק הסטודנטים שיודעים את הסיסמה יוכלו לסמן נוכחות.

זאת ניתן לעשות באמצעות שתי אפשרויות: הזנת סיסמה קבועה בתיבת הטקסט או בחירה באפשרות "סיסמה אקראית" שתתחלף בכל מפגש.

לסיום לחצו על "הוספה".

סיסמה אקראית שתתחלף בכל מפגש

רכיב נוכחות רישום עצמי-סיסמה אקראית.JPG

סיסמה קבועה מראש ע"י המרצה

רכיב נוכחות רישום עצמי-סיסמת מורה.JPG
רכיב נוכחות רישום עצמי-סיסמה אקראית.JPG
עדכון הנוכחות במהלך ואחרי שיעורים

איך לעדכן את נוכחות הסטודנטים במהלך ואחרי שיעורים?

1. לצורך עדכון נוכחות (ע"י המרצה) במפגש מסוים יש ללחוץ על סימן המשולש       בעמודת "פעולות".

רכיב נוכחות-אייקון המשולש.png
מפגש1.PNG

חץ ירוק       מסמן מפגשים שבהם הנוכחות כבר עודכנה.

אייקון המפתח       מסמן מפגש שהוגדר מראש: לרישום נוכחות עצמי ע"י הסטודנטים באמצעות סיסמה.

רכיב נוכחות-אייקון החץ הירוק.JPG
רכיב נוכחות-אייקון המפתח.JPG
רכיב נוכחות-מפגש לרישום נוכחות עצמי-סטודנטים-עם סיסמת מורה.JPG

2. לצד כל שם של סטודנט יש לסמן את מצב הנוכחות הרלוונטי ולהוסיף הערות. 

בתחתית העמוד ניתן לראות את מצבי הנוכחות הזמינים.

לסיום לחצו על "שמירת נתוני נוכחות".

2222222222.PNG

סימון הנוכחות לפי:
 

3. ניתן לשנות את מצבי הנוכחות הניתנים כברירת מחדל במערכת Moodle. לשם כך, עברו ללשונית "מצב נוכחות" כדי להגדיר את מצבי הנוכחות שיהיו בשימוש. ברירת המחדל היא 4 מצבים:

1. נוכחות- P Present 

2. איחור- L Late 

3. ​היעדרות- A Absent  

4. היעדרות מאושרת- E Excused

בהגדרות ברירת המחדל של נוכחות, לכל אחד מארבעת מצבי הנוכחות ניתן אוטומטית "ציון" מתוך 2 נקודות, כאשר: מצב נוכחות מקבל את מלוא הנקודות (2 נק') איחור והיעדרות מאושרת מקבלים מחצית מהנקודות (1 נק'), ובמצב היעדרות לא מקבלים נקודות כלל (0 נק').

 

הגדרות:

1. בעמודה "תיאור" ניתן להגדיר האם להשתמש במצבים הקיימים או להגדיר מצבי נוכחות חדשים (למשל תרגום לעברית, או מצבים שונים כמו "יצא/ה לפני תום השיעור", "נכח/ה מרחוק" וכד').

2. בעמודה "נקודות" ניתן להגדיר האם כל מצב נוכחות יקבל ניקוד ואם כן, כמה נקודות כל מצב. 

3. בעמודה "זמין לסטודנטים למשך (דקות)" ניתן להגדיר מה מספר הדקות מתחילת המפגש שסטודנטים רשאים לעדכן את הנוכחות שלהם(רק אם הוגדר רישום עצמי).

4. בעמודה "ברירת מחדל להיעדרות" ניתן להגדיר "היעדרות" כמצב שיירשם אוטומטית לכל סטודנט שלא עדכן את מצבו כנוכח (אם הוגדר רישום עצמי).

5. ניתן להוסיף מצבי נוכחות מותאמים אישית באמצעות הלשונית האפורה "הוספה".

לסיום, לחצו על "עדכון".

אוסף מצבי הנוכחות והאפשרות לשנותם.JPG

4. לצפייה בדו"ח נוכחות מסכם של כל הסטודנטים בכל המפגשים עברו ללשונית "דוח".

האות i מציינת שסטודנט/ית מילא/ה נוכחות באופן עצמאי (מתאפשר בהגדרת הרכיב מראש למפגש מסוים)

סימן השאלה מציין שלא עודכן מצב הנוכחות עבור מפגש זה, לסטודנטים המסומנים. 

כל מצב נוכחות מופיע בצבע אחר.

11.PNG
11.PNG
דוח נוכחות בכל המפגשים.JPG

5. בלשונית "יצוא" ניתן לייצא את דו"ח הנוכחות לקובץ Excel, על ידי לחיצה על "אישור".

13.PNG
מבט הסטודנט

איך סטודנטים רואים את מצב הנוכחות שלהם ואיך הם מעדכנים באופן עצמאי את מצב הנוכחות שלהם?

1. עם הכניסה לרכיב הנוכחות באתר הקורס, יש לסטודנטים אפשרות לראות את מצב הנוכחות שלהם ב- 3 לשוניות:

"מרחב לימוד זה" - סיכום מצבי הנוכחות באתר הקורס הנוכחי

"כל מרחבי הלימוד" - סיכום הנוכחות בכל הקורסים אליהם רשומים

"כל המפגשים" - הנוכחות בכל השיעורים, לפי קורסים

רכיב נוכחות-מבט הסטודנט-3 הלשוניות.JPG

2. לצורך רישום עצמי של נוכחות במפגש שהוגדר עם סיסמה, הסטודנטים נכנסים לרכיב הנוכחות בזמן השיעור, ורושמים את עצמם בקישור "עדכון נוכחות".

במסך שנפתח הם מקלידים את הסיסמה שהוגדרה ואת מצב הנוכחות שלהם ושומרים שינויים.

רכיב נוכחות-מצב פתוח לרישום עצמי במהלך שיעור-מבט הסטודנט.JPG
רכיב נוכחות-עדכון מצב נוכחות רישום עצמי סטודנט.JPG

3. לצורך רישום עצמי של נוכחות במפגש שהוגדר עם קוד QR, הסטודנטים סורקים את הקוד שמופיע על המסך בתחילת השיעור. עם הסריקה יתבקשו להתחבר באמצעות היוזר האישי שלהם למערכת ה-Moodle ואז יקבלו הודעה שהרישום שלהם נקלט בהצלחה. כאשר ייכנסו לרכיב הנוכחות בקורס, הם יראו שמצב הנוכחות שלהם באותו שיעור הוא present ובהערות יירשם שהנוכחות היא "נוכחות עצמית". 

מבט הסטודנט שנרשם באמצעות קוד QR על דוח הנוכחות שלו.JPG
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page