top of page

מתן פקטור למבחן ב-Moodle

ניתן לתת פקטור של נקודות לבחינה ישירות בדוח הציונים באופן גורף ללא שינוי הניקוד ברכיב המבחן עצמו (בוחן/מטלה)

כיצד ניתן לתת פקטור למבחן באתר הקורס ב-Moodle בדוח הציונים?

1. בדף הקורס, בסרגל הניהול העליון, לחצו על "ציונים".

2. בעמוד שנפתח, בתיבת הגלילה "ציוני הסטודנטים בקורס", המופיעה בצד ימין, יש לעבור ל"הגדרות חישוב ציונים".

3. בשורה של המבחן שבו תרצו לתת פקטור, לחצו על "עריכה" ואז על "הגדרות".

4. בחלון שנפתח, לחצו על "הגדרות נוספות..."

5. בשדה "הסט" הגדירו את הפקטור שתרצו לתת באמצעות מספר הנקודות שיתווספו לציון.

 

הפקטור יהיה הוספה בחיבור של X הנקודות שהוגדרו.

 

לדוגמה, אם בשדה "הסט" רשום 3 לסטודנט/ית שקיבל/ה 90 במבחן – הציון המעודכן יהיה 93

6. לסיום לחצו על "שמירת שינויים"

bottom of page