top of page

כפתור סימון כבוצע

כפתור "סימון כבוצע" מופיע כברירת המחדל מתחת לכל רכיב או פעילות באתר הקורס הן מצד המרצה והן מצד הסטודנטים.

סטודנט שהשלים פעילות יכול ללחוץ על הכפתור וכך לסמן לעצמו שהפעילות הושלמה.

לרשות המרצה ניתנת האפשרות להגדיר תנאים להשלמת פעילות ואף להגדיר שכפתור זה לא יופיע מתחת לפעילויות או רכיבים מסוימים, או שלא יופיעו כלל באתר הקורס. 

1. יש ללחוץ על כפתור "סימון כבוצע" לצד רכיב או פעילות שהושלמה.

 

2. הכפתור יתחלף לכפתור "הושלם". ניתן בכל עת ללחוץ שנית
על הכפתור ולהחזיר את הכפתור למצב "סימון כבוצע".

כתפור סימון בבוצע.png

כדאי לדעת!

המרצה יכול לבצע מעקב אחר סימון השלמת הפעילות, בעזרת "דוח השלמת פעילות" הנמצא בעמוד הדוחות של הקורס, בסרגל הניהול העליון באתר הקורס.

איך המרצה יכול להגדיר תנאים להשלמת פעילות

איך המרצה יכול להגדיר תנאים להשלמת פעילות?

מרצה יכול להגדיר תנאים להשלמת פעילות ובדרך זו לעקוב ולראות שהסטודנטים השלימו את הפעילות ב"דוח השלמת פעילות".

כמו כן, ברגע שהסטודנט השלים את הפעילות, כפתור "סימון כבוצע" יתחלף לכפתור ירוק "בוצע" באופן אוטומטי.

1. היכנסו להגדרות הרכיב.

2. בסעיף "תנאים להשלמת פעילות" ניתן להגדיר "מעקב השלמה"
בהתאם לתנאי הרכיב, וכן ניתן להגדיר "מועד השלמה". 

חשוב לדעת,

מועד השלמה, אם יוגדר, לא יופיע לסטודנטים, אלא יופיע רק ב"דוח השלמת פעילות" שמופיע בתפריט הדוחות של הקורס.

​איך להגדיר ציון אוטומטי לפעילויות שהוגדר להן "תנאים להשלמת פעילות"

איך להגדיר ציון אוטומטי לפעילויות שהוגדרו עבורן
"תנאים להשלמת פעילות"?

חדש! המרצה יכול להגדיר ציון אוטומטי רק ברכיבים:

מטלה, פורום, פורום NG ושאלון.

כלומר הסטודנט יקבל ציון אוטומטי על הפעילות לאחר שהשלים אותה, בהתאם לתנאים להשלמת הפעילות שהמרצה הגדיר באותו הרכיב.

1. היכנסו להגדרות הרכיב.

2. בסעיף "ציונים" או "ציון כולל לפורום" (בהתאם לרכיב) 
הגדירו את הציון המירבי לפעילות.

3. בסעיף "תנאים להשלמת פעילות" בכותרת "מעקב השלמה"
בחרו באפשרות "הצגת פעילות כ"הושלם" כאשר התנאים מתמלאים".

4. התנאים להשלמת פעילות שונים בין רכיב לרכיב.
נציג כאן כמה דוגמאות להגדרת ציון אוטומטי:

א. ברכיב מטלה - 

בסעיף "ציונים" הגדירו "ציון מירבי"

ניתן להגדיר שהסטודנט צריך להגיש את המטלה עד למועד ההשלמה על מנת שיקבל ציון אוטומטי.

ב. ברכיב פורום

בסעיף "ציון כולל לפורום", בכותרת "ציון" יש לבחור באפשרות "ניקוד" ולהגדיר "ניקוד מירבי". 

בסעיף "תנאים להשלמת פעילות" ניתן להגדיר למשל, שהסטודנט צריך לפרסם דיון אחד או תגובה אחת על מנת שיקבל ציון אוטומטי.

ג. ברכיב פורום NG

בסעיף "דרוג פרסומים (דיונים ותגובות)", בכותרת "מנגנון הדרוג פעיל" יש להגדיר "ניקוד" ולהגדיר מהו "ניקוד מירבי". 
 

 

 

 

 

דירוג פרסומים.jpg

בסעיף "תנאים להשלמת פעילות" ניתן להגדיר למשל, שהסטודנט צריך ליצור דיון אחד או להגיב פעם אחת עד למועד השלמת הפעילות, על מנת שיקבל ציון אוטומטי.

ד. ברכיב שאלון- 

בסעיף "אפשרויות תגובה" יש להגדיר את "ציון ההגשה".

בסעיף "תנאים להשלמת פעילות" ניתן להגדיר שהסטודנט חייב להגיש את השאלון על מנת שיקבל ציון מלא אוטומטי.

איך לבטל את כפתור "סימון כבוצע"

איך לבטל את כפתור "סימון כבוצע"?

המרצה יכול לבטל את כפתור "סימון כבוצע" כדי שלא יופיע מתחת לרכיבים השונים באתר הקורס.

ביטול הכפתור יבטל את קיומו גם אצל הסטודנטים ולא רק מנקודת מבט המרצה

לרשות המרצה שתי אפשרויות לביטול הכפתור:

ביטול סימן כבוצע מכל האתר

ביטול כפתור "סימון כבוצע" באופן גורף מכל אתר הקורס.

1. לחצו על כפתור "הגדרות" באתר הקורס.

2. בסעיף "מעקב השלמה" בכותרת "תצוגת תנאים להשלמת פעילות", יש לבחור באפשרות "לא".

3. לסיום יש ללחוץ על "שמירת השינויים והצגתם".

ביטול סימן כבוצע מרכיבים ספציפיים

ביטול כפתור "סימון כבוצע" ברכיבים בודדים בהתאם לצורכי הקורס.

1. באתר הקורס, בסרגל הניהול העליון, לחצו על "אפשרויות נוספות".

בתפריט שנפתח בחרו את "תנאי השלמת קורס".

2. בחלונית הגלילה "תנאי השלמת קורס" בחרו את הלשונית "ניהול השלמת פעילות כולל".

3. סמנו את הרכיבים הרלוונטיים ולחצו על כפתור "עריכה".

4. בסעיף "מעקב השלמה" בחרו באפשרות "אל תציין השלמת פעילות".

5. לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים".

bottom of page