top of page

הנחיות להערכת עמיתים

פעילות הערכת עמיתים היא פעילות בה הסטודנטים מגישים מטלות ומשתתפים באופן פעיל בתהליך הלמידה והחשיבה על עבודות עמיתיהם לקורס.

למידה פעילה גיפ 5.gif

איך יוצרים פעילות הערכת עמיתים?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

1.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "הערכת עמיתים".

3.PNG

4. בסעיף "הגדרות כלליות" בחרו שם לפעילות הערכת-עמיתים, לדוגמה: הערכת עמיתים בלמידה. ניתן להוסיף הנחיות לסטודנטים לפני תחילת הפעילות.

4.png

הערכת עמיתים בלמידה.

 הפעילות תתחיל בהגשת עבודה ולהאחריה הערכה של 2 עמיתים 

5. בסעיף "הגדרות ציונים" בחרו ב"שיטת צבירת ציונים" המתאימה לכם.

הגדירו את הציון לשלב ההגשה וכן את הציון לשלב ההערכה. 
לתשומת ליבכם ניתן לקבוע ציון "עובר" לכל שלב.

4.png

6. בסעיף "הגדרות הגשה" הגדירו "הוראות להגשה" (הנחיות לכתיבת העבודה).

6.png

הוראות להגשה 

שלב 1: איסוף נתונים והגשת קובץ נתונים.

העלו קובץ נתונים ווהמתינו לשלב הבא של הערכת העמיתים.

שימו לב שקובץ זה יהיה חשוף לשאר הסטודנטים לצורך ביקורת והערכת עמיתים.
בהצלחה.

7. בסעיף "הגדרות ההערכה" הגדירו "הוראות להערכה".

בשלב זה ניתן להגדיר לסטודנטים כיצד עליהם לבצע הערכה זו, לדוגמה: ערכו ביקורת לסטודנט אנונימי, בהערכה התייחסו לקריטריונים לכתיבה ולדיון.

6.png

ערכו ביקורת לסטודנט אנונימי, בההערכה התייחסו לקריטריונים לכתיבה ולדיון.

בהצלחה.

8. ניתן להוסיף "משוב" שיהווה סיכום לפעילות כולה.

8.png

סיימתם את תהליך הערכת העמיתים.

כל הכבוד.

9. ניתן לסמן "הגשות לדוגמה מצורפות עבור תרגול ההערכה" על מנת לאפשר לסטודנטים לתרגל הערכה ולהבין כיצד טופס ההערכה בנוי. נמליץ לעדכן את הסטודנטים שציון התרגול לא יכלל בהערכה.

8.png

10. בסעיף "זמינות" הגדירו את זמני ההגשה והערכה, ולסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

8.png

מועדי הגשות

מועדי הערכות

ספר.PNG

איך בנוי לוח הניהול של הערכת העמיתים?

לוח הניהול בנוי באופן בו ניתן לעקוב אחר שלבי ההתקדמות של פעילות הערכת העמיתים, החל משלב ההכנה הכולל הגדרות טכניות, קביעת קריטריונים להערכה (מחוון) ועד לשלבי הערכה, קביעת ציונים וסגירת הפעילות

גיף השלב הבא.gif

לחיצה על "הקליקו, למעבר לשלב X" מאפשרת לעבור בין שלבי הפעילות קדימה ואחורה. 

גיפ שלבי דשבורד הערכת עמיתים.gif

איך עורכים מחוון בהערכת עמיתים?

המחוון מאפשר לסטודנטים המעריכים להתייחס למטרות השונות של הפעילות ובדרך זו הסטודנטים יוכלו לבחון האם המטרות השונות הושגו, ובהתאם לכך יבצעו את ההערכת העמיתים ויעניקו משוב.

עריכת מחוון.gif

בכתיבת המחוון ניתן להיעזר בטקסונומיה של בלום, שהגדיר רמות חשיבה שונות שמסייעות בתהליכי הלמידה, ביניהן: הבנה, ניתוח, יישום ויצירה.

1. לחצו על "עריכת מחוון" לקביעת אמות מידה (קריטריונים) להערכת עמיתים.

כפתור עריכת מחוון.PNG

2. רשמו "תיאור" לאמת המידה (לקריטריון).
אמת המידה תשמש את הסטודנטים כמחוון. הסטודנטים יוכלו לבחון האם המטרות השונות הושגו, ובהתאם לכך הסטודנטים יבצעו את הערכת העמיתים.

11.PNG

3. ניתן להגדיר את הניקוד או דרגת ההערכה הגבוהה ביותר לאמת המידה וכן את משקלה.

12.PNG

4. הוסיפו תיאור לאמת מידה נוספת בלחיצה על סעיף "אמת מידה 2" , ניתן להוסיף אמות מידה נוספות בלחיצה על כפתור "2 אמות-המידה נוספות". 

12.PNG

בסיום לחצו על "שמירה וסגירה" למעבר ללוח הניהול של הערכת העמיתים.

5. הוסיפו תיאור לאמת מידה נוספת בלחיצה על סעיף "אמת מידה 2". 

ניתן להוסיף אמות מידה נוספות בלחיצה על כפתור "2 אמות-המידה נוספות". 

12.PNG

מהי דוגמת הגשה?

סקירה והענקת משוב היא מיומנות שמעניקה לסטודנט להסתכל על מגוון נקודות מבט כקורא ביקורתי, תהליך הערכה הכולל: ניתוח של עבודות העמיתים, אבחון בעיות והצעת פתרונות לשיפור.

דוגמת ההגשה מאפשרת לסטודנטים לתרגל מיומנות זאת בטרם יחלו לבצע את הערכת העמיתים האמיתית.

1. לחצו על כפתור "הוספת דוגמת הגשה".

שימו לב, דוגמת ההגשה תסייע לסטודנטים לתרגל את תהליך הערכת העמיתים וכך יוכלו להבין כיצד טופס ההערכה בנוי מראש.

שימו לב, דוגמת ההגשה תסייע לסטודנטים לתרגל מראש את תהליך הערכת העמיתים וכך יוכלו להבין כיצד טופס ההערכה בנוי מראש.

14.PNG

איך עוברים לשלב ההגשה?

שלב ההגשה - השלב בו הסטודנטים מגישים את העבודה להערכה.

גיפ מעבר לשלב הבא.gif

1. "הקליקו, למעבר לשלב הבא" ובסיום לחצו על המשך.

2. בשלב ההגשה, ניתן לשייך לכל סטודנט הגשות להערכה.

17.PNG

3. שלב ההקצאה מתאפשר רק לאחר שהסטודנטים סיימו את שלב ההגשה.
בחרו באחת משיטות ההקצאה בהתאם ללשוניות ההקצאה.

הקצאה אקראית מתוזמנת

ההערכה מתבצעת אקראית ובתזמון מראש על ידי המרצה.

הקצאה אקראית

הקצאת המעריכים  מתבצע באופן אקראי.

הקצאה ידנית

המרצה יכול לקבוע את שמות המעריכים לכל הגשה.

4. נמליץ על הקצאה אקראית, שבה המערכת בוחרת באופן רנדומלי את המעריכים.

ניתן לבחור את מספר המעריכים לכל הגשה, ולסמן האם ניתן להעריך גם אם לא הגישו. לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים".

19.PNG

5. בהקצאה ידנית ניתן לבחור את הסטודנט המעריך בעמודה הימנית. שימו לב ששם המעריך יופיע גם בעמודה השמאלית של הסטודנט המוערך.

23.PNG

תלמיד/ה

התלמיד מוערך על-ידי                                                                       תלמיד/ה                                                      התלמיד מעריך את

סטודנט/ית בר

הקצאה ידנית

סטודנט/ית אור

מהו שלב ההערכה?

שלב ההערכה מספק הזדמנויות מרובות לפיתוח חשיבה ביקורתית, בשלב זה הסטודנטים עוסקים בתהליכי ניתוח, סינתזה והערכה.

סטודנטים מתרגלים מיומנויות מטאקוגניטיביות שהן חלק מתהליך הלמידה, כלומר: הסטודנט מעלה תובנות בנוגע למה שהוא הבין על התוכן שלמד.
 

סטודנט שכותב הערכת עמיתים מתרגל מיומנות של מתן משוב ובדרך זו הוא מציע דרכים לשיפור ביצועי עמיתיו.
 

כתיבת ההערכה מסייעת לסטודנטים לזהות את נקודות החוזק והנקודות לחיזוק, וזו הזדמנות לנהל תהליך למידה אישי תוך כדי הענקת הערכה לאחר.

לחצו על "הקליקו למעבר לשלב הבא" ובסיום לחצו על "המשך", כדי לעבור לשלב ההערכות.

17.PNG
21.PNG

איך מתבצע שלב ההערכה מצד הסטודנט?

1. הסטודנט מבצע את ההערכה על ידי מתן ציון ומשוב לכל אמת מידה וכן משוב כללי להגשה כולה. בסיום ההערכה יש ללחוץ על כפתור "שמירה וסגירה".

24.PNG
24.PNG
24.PNG
24.PNG

2. הסטודנט יוכל לראות שסיים את שלב הערכת העמיתים בלוח ההתקדמות. שימו לב שהלוח זהה ללוח הניהול של המרצה, אולם מכיל רק את שלבי הפעילות הנדרשים מהסטודנט.

25.PNG
V.png
26.PNG

3. בסעיף "פעולות מתקדמות" ישנה אפשרות לאפס את שלב חישוב הציונים ושלב הערכת עמיתים.

איפוס ההערכות יגרום לאיפוס כלל הערכות הסטודנטים, ולאחר מכן הסטודנטים יצטרכו להעריך מחדש את ההגשות שהוקצו להם. 

27.PNG

לידיעתכם: לא ניתן לשחזר את את הערכות הסטודנטים לאחר האיפוס.

סיכום פעילות

בשלב זה המרצה יבצע הליך של חישוב הציונים על פי הערכות הסטודנטים ויקבע את הציון בהתאם למידת הנוקשות בהשוואה בין ההערכות שהסטודנטים נתנו (לא נוקשה – מאוד נוקשה).

1. בחרו את שיטת השוואת ההערכות המופיע מתחת ללוח ניהול הפעילות. 

בסיום לחצו על "חישוב ציונים מחדש".

26.PNG

2. לסגירת פעילות הערכת העמיתים לחצו על "סגירת הערכת העמיתים", לאישרור לחצו על "המשך".

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page