top of page

 הוספת הצהרת טוהר בחינות

ברכיב "בוחן" וברכיב "מטלה" ניתן להגדיר שהסטודנטים ידרשו לחתום על הצהרת טוהר בחינות. ניתן לבחור נוסח הצהרה "הצהרת טוהר בחינות עם השגחה ב –Zoom“ או נוסח "הצהרת טוהר בחינות ללא השגחה"

 

*נוסחי ההצהרות נקבעו על ידי המזכירות האקדמית.

איך להוסיף הצהרת טוהר בחינות למטלה או בוחן?

1. היכנסו לרכיב המטלה או לרכיב הבוחן.

אם הוגדר רכיב הכולל הצהרה, ולאחר מכן בוצע שכפול לרכיב או יבוא של אתר הקורס - ההצהרה לא עוברת. יש צורך להגדיר את ההצהרה מחדש לרכיב המשוכפל/המיובא.

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס, ובחרו את האפשרות "הוספת הצהרת טוהר בחינות" מתוך התפריט שייפתח.

3. לחצו על התיבה "יש לבחור..." ובחרו את אחת ההצהרות לפי האופן בו יבוצע המבחן:

"ללא"- הסטודנטים ייכנסו לבוחן/למטלה ללא הצהרת טוהר בחינות

"כולל השגחה בזום"- הסטודנטים ייכנסו לבוחן/למטלה רק אחרי אישור הצהרת טוהר בחינות שכוללת השגחה בזום

"ללא השגחה"- הסטודנטים ייכנסו לבוחן/למטלה רק אחרי אישור הצהרת בחינות של בחינת בית

​בחירה באפשרות "ללא" - אינה מחייבת את הסטודנטים להצהרת טוהר הבחינות, אולם היא מספקת למרצה תיעוד של כניסת הסטודנט לרכיב הבוחן/המטלה. (זו דרך מומלצת לתעד את כניסת הסטודנט לרכיב המטלה, מאחר שאין תיעוד לכך עד לרגע הגשת המטלה).

4. לחצו על "הוספת הצהרה".

4.PNG

5. כאשר הסטודנטים יכנסו לבוחן/מטלה – תפתח ההצהרה ויהיה עליהם לחתום על ההצהרה באמצעות לחיצה על "אני מאשר/ת". רק לאחר החתימה יועברו למבחן.

5.PNG

איך מבטלים את הוספת הצהרת טוהר הבחינות?

בכל זמן נתון אפשר להתחרט ולבטל את הוספת הצהרת טוהר הבחינות ע"י חזרה להגדרות ובחירת "ללא". ניתן לעשות זאת גם אחרי תחילת בוחן או במהלכו. מרגע הביטול, סטודנטים שייכנסו לבוחן לא יידרשו לאשר את הצהרת טוהר הבחינות לפני תחילת הבוחן. 

ביטול הצהרת טוהר בחינות.JPG
bottom of page