top of page

הגדרות דוח הציונים

דוח הציונים מציג את כלל הציונים המתקבלים ו/או המוזנים ל-Moodle.

ניתן לנהל את ציוני הקורס ב-Moodle, להגדיר משקלי מטלות/בחנים, לחשב ממוצעים וכד'.

מידע כללי על דוח הציונים:


 

1. כל רכיב מסוג מטלה או בוחן המופיע ב-Moodle (ו/או רכיבי ציון נוספים) יופיע באופן אוטומטי בדוח הציונים.
 

2. הציונים המוזנים ברכיבים מסוג זה, כגון במטלות ו/או בבחנים (גם במקרים של בחנים בהם הציונים ניתנים אוטומטית) – מעודכנים ישירות גם בדוח הציונים.
 

3. ניתן לעדכן ציונים גם עבור פעילויות שלא הוגשו דרך ה-Moodle כמו לדוגמה: הצגת רפרטים, פעילויות כיתה, וכד'.
 

4. ניתן להעלות ציונים מקובץ Excel לאתר הקורס לפי מספרי זהות.

במדריך זה: 

קביעת משקלי ציונים

קביעת משקלי ציונים

1. ​יש להיכנס לדוח הציונים (באתר הקורס, בתפריט בצד ימין לחצו על קישור "ציונים").

ציונים.gif

2. בתיבת הגלילה בחלק העליון יש לעבור ל"הגדרות חישוב ציונים".

ציוני הסטודנטים בקורס.PNG

3. בחלון שנפתח, תוצג רשימה של כל המטלות ורכיבי הציון שבאתר הקורס.

4. בטבלה תופיע עמודת "משקלים". ברירת המחדל היא שכל רכיב בקורס שהוגדר לציון, הוא בעל אותו משקל, וממוצע הציונים של כלל הרכיבים הוא ממוצע פשוט.

ניתן לתת משקל לכל אחד מרכיבי הציון הכולל.

המשקלים הם מתוך 1 או מתוך 100– לדוגמה, אם משקל מטלה הוא 80% בעמודת המשקלים ניתן לרשום 0.8 או 80.

5. לאחר עדכון משקלים יש ללחוץ על "שמירת שינויים" בתחתית הטבלה.

בלי משקלים.PNG
יצירת קטגוריית ציון

יצירת קטגוריות ציון

בדוח הציונים ניתן ליצור קטגוריות, כך שאם לדוגמה יש בקורס 3 עבודות להגשה, וברצוננו שעבודות אלה יהוו יחד 10% מהציון, נוכל להגדיר קטגוריה שנקרא לה "עבודות להגשה" ואז נגדיר שמשקל הקטגוריה הוא 10% מהציון המסכם של הקורס.

1. יש להיכנס לדוח הציונים (באתר הקורס, בתפריט בצד ימין לחצו על  "ציונים").

ציונים.gif

2. בתיבת הגלילה בחלק העליון יש לעבור ל"הגדרות חישוב ציונים".

ציוני הסטודנטים בקורס.PNG

3. יש לגלול מטה וללחוץ על כפתור "הוספת קטגוריה".

בלי משקלים.PNG

4. בחלון שנפתח רשמו שם לקטגוריה ושמרו שינויים.

קטגורית ציון.PNG

5. בתחתית עמוד רכיבי הציון בקורס תתווסף שורה עם הקטגוריה שנוצרה, בעלת אייקון של תיקייה, שמשקלה כברירת מחדל הוא 0.0.

הגדירו משקל לקטגוריה ושמרו שינויים בתחתית הטבלה.

חדש עם קטגוריה.PNG

6. כדי להעביר את הרכיבים הרלוונטיים לתוך תיקיית הקטגוריה, סמנו V בתיבת הסימון שבקצה השמאלי של שורת הרכיב המבוקש.

7. גללו את המסך מטה ומתחת לטבלה בצד ימין, בשדה "הסטת הרכיבים שנבחרו ל" בחרו את הקטגוריה הרצויה.

העברה.PNG

8. עתה עמוד רשימת הרכיבים לציון בקורס יעבור ריענון והרכיבים שנבחרו יופיעו תחת הקטגוריה שאליה שויכו.

רכיבים לציון בקורס כולל קטגוריות.JPG

כיצד להגדיר מה מוצג בדוח ציונים?

כיצד להגדיר מה מוצג בדוח ציונים

1. היכנסו שוב ל"ציונים" בתפריט הימני באתר הקורס. בתיבת הגלילה שבחלק העליון של המסך בחרו "הגדרות תצוגת דוחות ציונים".

הגדרות ציוןנים.PNG

2. בעמוד שיפתח יש לגלול מעט למטה לסעיף "ציוני הסטודנט בקורס" שבו מופיעות אפשרויות שונות. יש לבחור לגבי כל אחת אם להציג או לא. 

ציוני הסטודנט בקורס1.PNG
סימן שאלה.PNG

להסברים מפורטים עבור כל אחד מהשדות הניתנים להגדרה, ניתן ללחוץ על צלמית

3. לסיום לחצו "שמירת שינויים".

שמירת שינויים.PNG
• מה סטודנטים רואים בדוח הציונים

מה סטודנטים רואים בדוח הציונים

מרצים ועוזרי הוראה רואים בצורה מרוכזת את דוח הציונים של כלל הסטודנטים.

 

כל סטודנט/ית רואה רק את הציונים שלו/שלה.

אם ישנו רכיב שאינו זמין לסטודנטים:

מרצים יראו את העמודה במצב מוסתר (מסומנת באפור) סטודנטים לא יראו את העמודה בדוח הציונים.

 

לדוגמה: מטלה שהסטודנטים כבר הגישו > המרצה הפך את המטלה ל-לא זמינה לסטודנטים והזין ציונים: המרצה יראה את עמודת המטלה והציונים שהוזנו גם בדוח הציונים; הסטודנטים לא יראו את עמודת המטלה בדוח הציונים.

כאשר המטלה תהייה לזמינה לסטודנטים, יוכלו לראות את הציונים גם בדוח הציונים.

איך סטודנטים רואים את הציונים בדוח הציונים?

1. היכנסו ל"ציונים" בתפריט הימני שבאתר הקורס.

בתיבת הגלילה שבחלק העליון יש לעבור ל"ציוני הסטודנט בקורס".

ציוני הסטודנט בקורס.PNG

2. בעמוד שנפתח, מעל הטבלה בצד שמאל יש לבחור באחד הסטודנטים.

יש לבחור.PNG
יש לבחור.PNG

3. הטבלה שתוצג תהיה בדיוק הטבלה שהסטודנט רואה.

חשיפה והסתרה של ציונים

כיצד הופכים את הציונים למוסתרים או לגלויים לסטודנטים?

1. היכנסו ל"ציונים".

2. לחצו "הפעלת עריכה".

3. בכל עמודת ציונים בטבלה בחרו האם להסתיר את הציונים או לחשוף אותם לסטודנטים, באמצעות לחיצה על אייקון העין.

עין סגורה= ציונים מוסתרים.

עין פתוחה= ציונים גלויים.

עין פתוחה.JPG
עין סגורה.JPG
עין פתוחה עין סגורה.JPG

ציונים גלויים

ציונים מוסתרים במטלה זו

ציונים מוסתרים בכל המטלות בקורס

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page