top of page

שאלונים וסקרים

ניתן להוסיף לאתר הקורס פעילויות של סקרים ושאלונים, שבהן הסטודנטים מתבקשים להביע עמדה בנוגע לתוכן נלמד, או להגיב על שאלה אדמיניסטרטיבית.

במדריך זה יוצגו שני כלים: שאלון וסקר (שאלת בחירה).

מה במדריך?

הכנת שאלון

שאלון

פעילות מסוג שאלון מאפשרת למרצה לאסוף את עמדות הסטודנטים בצורה של סקר. ניתן להגדיר את השאלון כאנונימי.

איך להכין שאלון?

1. לחצו על "הפעלת עריכה" בראש אתר הקורס

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "שאלון"

3.PNG

4. כתבו את כותרת השאלון בשדה "שם", לדוגמה: "עמדות בנושא שימוש בטכנולוגיה"

4.PNG

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "תיאור"

6. סמנו      בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס
 

וי.JPG
הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס.JPG
תיאור-ההנחיה.JPG

7. בשדה "זמינות" סמנו      בתיבה "זמין מתאריך" / "זמין עד תאריך" וקבעו את מועד הפתיחה והסיום של מילוי השאלון

וי.JPG
זמינות רכיב שאלון.JPG

8. סמנו בסעיף "סוג" כמה פעמים הסטודנטים יכולים לענות על השאלון

5.PNG

9. בחרו האם שמות הנשאלים חסויים או גלויים, בסעיף "סוג שאלון"

12.PNG

10. בחרו האם ומתי סטודנטים יראו את תוצאות השאלון (מרצים תמיד יכולים לראות את התוצאות)

13.PNG

11. ניתן לסמן "כן" בסעיף "שמירה/המשך תגובה" ולאפשר לסטודנטים להתחיל לענות על השאלון, לשמור ולהמשיך במועד מאוחר יותר

אפשרויות תגובה.PNG

12. ניתן לסמן "כן" בסעיף "התר הסתעפות שאלות" ולאפשר לסטודנטים התקדמות בשאלון לפי הסתעפות/בהתאם לסימון תשובה, לדוגמה: אם סטודנטים סימנו תשובה 3 כנכונה, הם ידלגו באופן אוטומטי לשאלה 7

אפשרויות תגובה.PNG

13. אם הגדרתם שאלות עם הסתעפות יתכן שתעדיפו לסמן "לא למספר שאלות או עמודים" בסעיף "מספור אוטומטי"

14. ניתן להגדיר ציון למענה על השאלון בסעיף "ציון ההגשה"

אפשרויות תגובה.PNG

15. לחצו על "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ומעבר לשלב הוספת השאלות

16. לחצו על "הוספת שאלות"

שאלון.PNG

17. בעמוד השאלון, בחרו את סוג השאלה הרצויה ולחצו על  "הוסיפו שאלה חדשה מסוג זה"

9.PNG

18. הזינו את שם השאלה בסעיף "שם השאלה" והאם היא דורשת תשובה מהמשיבים

19. הזינו את נוסח השאלה בסעיף "מלל השאלה" ויתר ההגדרות בהתאם לסוג השאלה שבחרתם.

התקדמות.PNG

20. לסיום לחצו על "תצוגה מקדימה" המופיע בתפריט הימני או בעמוד ניהול השאלות, כדי לצפות בשאלון המוכן

11111.PNG
סקר (שאלת בחירה)

הוספת סקר (שאלת בחירה)

פעילות המשמשת לביצוע סקר מהיר המיועד לעורר חשיבה על נושא מסוים או לצורך סקר אדמיניסטרטיבי. ניתן לשאול שאלה ולהגדיר מספר תגובות אפשריות. בחירות הסטודנטים יכולות להתבצע באופן אנונימי או שמי.

כיצד להוסיף סקר (שאלת בחירה) ?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, היכנסו ללשונית "פעילויות" וסמנו את האפשרות "שאלת בחירה".

3.PNG

4. כתבו את כותרת הדף בשדה "שם שאלת הסקר" (לדוגמה: "בחירת מועדי הצגת הרפרטים").

4.PNG

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר לסטודנטים בשדה "תיאור" (לדוגמה: "בחרו מועד להצגת הרפרט").

6. סמנו      בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

וי.JPG
שאלת סקר-הגדרות כלליות.JPG

7. ניתן להגדיר אם אפשרויות הבחירה לסטודנטים יוצגו במאונך או במאוזן. 

אם ישנן הרבה אפשרויות בחירה, נמליץ לבחור ב"מאונך".

4.PNG

מה במדריך?

להוסיף סקר

8. בסעיף אפשרויות -

"אפשר לעדכן את שאלת הסקר": אם מסומן "לא", הסטודנטים לא יכולים לשנות את בחירתם.

"ניתן לבצע יותר מבחירה אחת": אם מסומן "לא", הסטודנטים יכולים לבחור פעם אחת בלבד.

"הגבלת מספר תשובות לכל בחירה": אם מסומן "כן" מאפשר להגדיר כמה סטודנטים יכולים לבחור בכל אחת מהתשובות.

8.PNG

9. אם סימנתם "כן" בשדה "הגבלת מספר תשובות לכל בחירה", תוכלו להגדיר כמה סטודנטים יכולים לבחור את אותה תשובה בשדה "הגבלת מספר בחירות מירבית עבור".

9.PNG

10. רשמו את האפשרויות לבחירה, כל אפשרות בנפרד, למשל: אפשרות 1 - 2 במאי, אפשרות 2 - 15 במאי. ניתן להוסיף שדות נוספים על ידי לחיצה על כפתור "הוספת 3 שדות נוספים".

8.PNG

אין מגבלה למספר האפשרויות שניתן להציג

שאלת סקר-זמינות.JPG

11. ניתן לסמן      בסעיף "זמינות" כדי להגדיר את המועדים בהם הסטודנטים יכולים לענות על שאלת הסקר. אם שדות הזמינות לא פעילים (לא מסומנים), אין מגבלת זמן למענה.

וי.JPG
וי.JPG

12. ניתן לקבוע בשדה "פרסום תוצאות" אם ומתי יוצגו תוצאות הסקר לסטודנטים. 

לסיום ולצפייה בתוכן, לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

11.PNG
ייצוא 6.gif

13. עתה הסטודנטים יכולים להשתתף בסקר ולבחור בין האפשרויות, ובסיום ללחוץ על "שמירת הבחירה שלי".

איך ניתן לראות את תוצאות הסקר?

1. היכנסו לסקר ולחצו על "צפיה ב: X תשובות" המופיע בצד שמאל למעלה, כדי לצפות בתוצאות הסקר.

7 גיף.gif

2. בעמוד תוצאות הסקר, ניתן ללחוץ על כפתור "שמירה כקובץ Excel" על מנת להוריד קובץ אקסל המכיל את כלל תשובות הסקר.

צפיה בתוצאות הסקר
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page