top of page

אפשרויות עריכה בעמוד הראשי

על מנת לערוך את אתר הקורס יש להפעיל את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בחלק השמאלי העליון של המסך.

מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

כאשר העריכה מופעלת, מופיעים כפתורי עריכה.
כפתורים אלה מאפשרים עריכה של נושאים או של משאבים.
דוגמה לסוגי משאבים: פורום, קובץ, בוחן, מטלה ועוד.

הוספת משאב או פעילות

הוספת משאב או פעילות

מאפשר הוספת תכנים חדשים. כמו: הוספת רכיב בוחן, מטלה, פורום, רכיב נוכחות, קובץ PDF, מאמרים, רכיב ZOOM ועוד.

איך מוסיפים משאב או פעילות?

לחיצה על הכפתור "+הוספת משאב או פעילות" מאפשרת הוספת תוכן חדש בתוך הנושא בו הוא ממוקם.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg
שינוי כותרת הנושא או כותרת המשאב

שינוי כותרת הנושא או כותרת המשאב

שינוי שמות של רכיבים (נקראים גם משאב, פעילות, פריטים) או נושאים נעשה על ידי לחיצה על הכפתור של העיפרון       .

כיצד משנים כותרת של נושא או של משאב?

1. הפעילו את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בחלק השמאלי העליון של המסך.

מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. הקליקו על אייקון העיפרון        בשם הנושא או שם המשאב.

3. הקלידו את השם החדש (ניתן להדביק טקסט שהוכן מראש).

1משנים כותרת של נושא או של משאב.gif
enter_button.png

4. לחצו Enter          לסיום (Esc לביטול).

שינוי מיקום הנושאים או המשאבים

שינוי מיקום הנושאים או המשאבים

כיצד משנים מיקום של נושא או של משאב?

דרך א- שינוי מיקום נושא על ידי גרירה

ניתן לגרור את הנושא החדש ולמקם אותו בין שני נושאים אחרים ע"י גרירת הנושא עד למיקום הרצוי בתוך אתר הקורס.

3משנים מיקום של נושא.gif

על מנת לשנות מיקום של משאב, בתוך אותה יחידת תוכן, ניתן לגרור את המשאב למיקום הרצוי.

2משנים מיקום של משאב.gif

דרך ב- שינוי מיקום נושא או משאב באמצעות גרירה עם אייקון שבשבת החיצים בתפריט הימני

שושנת רוחות.png
5העברה יחידה בתפריט.gif
כפתורי העריכה של נושאים בעמוד הראשי

כפתורי עריכה של נושאים בעמוד הראשי של הקורס

לחיצה על שלוש הנקודות האנכיות הנמצאות בשורה של הנושא פותחת תפריט אפשרויות הכולל: הגדרות, הדגשת נושא, העברת נושא למיקום אחר באתר הקורס, הסתרת נושא ומחיקתו.

כיצד עורכים יחידות הוראה?

1. כדי לערוך נושא יש ללחוץ על שלוש הנקודות האנכיות.

להעברת הנושא 

4העברה נושא.png

 2. לעריכת הנושא בחרו באפשרות "עריכת יחידת-הוראה".

6הגדרות יחידה2.png

3. כדי להדגיש את אחד הנושאים בקורס יש ללחוץ על האפשרות "הדגשת יחידת-הוראה".

 

ההדגשה מתבטאת בפס כחול בחלק הימני של הנושא ובתווית הכחולה "בלמידה" (רק נושא אחד יכול להיות מודגש בזמן נתון).

6הגדרות יחידה2.png

ניתן לראות כאן דוגמה לנושא עם הדגשה כחולה ונושאים ללא הדגשה כחולה:

7להדגיש יחידה בתפריט.png

נושא מודגש

נושא לא מודגש

7להדגיש יחידה.png

4. לחיצה על האפשרות "הסתרת נושא" מאפשרת להסתיר נושא שלם. 

כאשר נושא מוסתר, הסטודנטים לא יכולים לראות את הנושא ואת התכנים המופיעים בו. לחיצה נוספת על העין ("הצגה") תחזיר את הנושא להיות גלוי.

6הגדרות יחידה2.png
נושא מוסתר מסטודנטים.jpg
סרגל עריכת יחידה.jpg

5. לחיצה על האפשרות "מחיקת יחידת-הוראה" מאפשרת למחוק את כל הנושא בבת אחת.

6הגדרות יחידה2.png

שימו לב: לאחר פעולת המחיקה, כלל הפריטים יעברו ל-"מחסן פריטים שנחמקו", בתוך "אפשרויות נוספות" בסרגל העליון. ולא יהיה ניתן לשחזר אותם כנושא שלם.

כפתורי עריכה של משאבים בעמוד הראשי של הקורס

כפתורי עריכה של משאבים בעמוד הראשי של הקורס

לחיצה על כפתור "עריכה" הנמצא בשורה של המשאב פותחת תפריט אפשרויות הכולל: הגדרות,  הסתרת משאב, שכפול משאב ומחיקת משאב.

8הגדרות רכיב.png

כיצד עורכים משאב בעמוד הראשי של הקורס?

1. בלחיצה על הכפתור "הגדרות" נפתחות אפשרויות עריכה נוספות. 

2. לחיצה על כפתור "הסתרה" מאפשרת להסתיר את המשאב, כדי שהסטודנטים לא יוכלו לראותו. 

3. לחיצה על כפתור "שכפול" יוצרת משאב זהה.

אין לשכפל רכיב בוחן

4. לחיצה על כפתור "מחיקה" מאפשרת להסיר את המשאב. 

5. לחיצה על הכפתור "העברה" מאפשרת להעביר את הרכיב למיקום אחר באותה יחידה, או ליחידה אחרת באתר הקורס.

הוספת נושאים

הוספת נושאים באתר הקורס

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בצד השמאלי של המסך למצב פעיל.

מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. מתחת לכל נושא ביחידה יופיע החיווי "הוספת נושא". לחצו להוספת נושא חדש במיקום הרצוי.  

הוספת נושא.jpg
שילוב תמונה בדף הראשי של אתר הקורס

 שילוב תמונה בדף הראשי של אתר הקורס

ניתן לשלב תמונה שתופיע באתר הקורס

כיצד לשלב תמונה מהמחשב האישי באתר הקורס?

1. היכנסו לאתר הקורס הרלוונטי.

2. העבירו את כפתור "מצב עריכה", בחלק השמאלי העליון של המסך, למצב מופעל, על מנת לערוך את אתר הקורס.

מצב-עריכה-כבוי.jpg

3. פתחו את תיקיית המחשב הרלוונטית בה נמצא הקובץ של התמונה.

7.PNG

4. גררו את הקובץ מהתיקייה במחשב לנושא הרלוונטי באתר הקורס ו-"שחררו" את הקובץ לתוך האיזור "הוספת משאב או פעילות".

imageembedded.gif

5. בחלון שייפתח, בחרו באפשרות המסומנת "הוספת מדיה כפסקה מעוצבת לעמוד קורס", ולסיום לחצו על הכפתור "העלה".

הוספת תמונה בגרירה לעמוד הקורס במצב עריכה.jpg

6. כעת התמונה תופיע באתר הקורס.

תמונה אחרי הוספתה לאתר הקורס.jpg
bottom of page