top of page
ערעורים לדפי איקסים

ערעורים לדפי איקסים

רכיב זה מאפשר ביצוע של מהלך הערעורים של מבחנים שהתקיימו פרונטלית בדפי איקסים - במקום מרוכז אחד במוּדל.

כל סטודנט יראה את דף האיקסים שלו/ה ויוכל להוסיף ערעורים לשאלות רצויות.

בקורסים רבי מרצים/ות כל מרצה יבדוק/תבדוק את השאלות שלו/ה.

בסיום המהלך יתקבל דוח המרכז את כל השאלות אותן יש לעדכן במבחן.

מה במדריך?

איך פותחים ומגדירים את רכיב הערעורים?

*לכל מועד מבחן יש לפתוח רכיב ערעורים נפרד

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב פעיל.

פתיחה והגדרת רכיב ערעורים

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא הרצוי

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח בחרו את האפשרות "ערעורים"

הוספת משאב או פעילות - ערעורים.PNG

4. בסעיף "הגדרות כלליות" מלאו את פרטי המבחן

"שם הערעור": מומלץ להוסיף בשם הערעור גם את מועד המבחן (מועד א'/מועד ב'), לדוגמה "ערעור מבחן מועד א"

"מועד": מועד המבחן (א'/ב'/מועד מיוחד)

"תאריך המבחן": התאריך בו המבחן עצמו התקיים

"מספר השאלות במבחן"

"מספר המסיחים (התשובות) המקסימלי": הגדרת מספר התשובות המקסימליות. לדוגמה:
אם בכל המבחן יש 4 תשובות לכל שאלה – נסמן 4
אם בכל המבחן יש 4 תשובות לשאלה ובשאלה אחת יש 5 תשובות – נסמן 5

ערעורים - הגדרות כלליות.PNG

5. אם מתקיימים "ערעורים כיתתיים" (ערעורים המוגשים על ידי ועד כיתה):
(אם לא מתקיימים ערעורים כיתתיים, עברו לסעיף 6)

 • לחצו על "ערעורים כיתתיים", סמנו V בשדה "במבחן זה קיים ערעור כיתתי".

 • הגדירו את מועדי פתיחת וסגירת אפשרות העלאת הערעור לוועד הכיתה ואת מועדי פתיחת וסגירת אפשרות בדיקת הערעור על ידי סגל ההוראה

 • ניתן לבחור האם לשלוח תזכורות

ערעורים - הגדרות ערעורים כיתתיים - ועד כיתה.PNG

6. זמינות – הגדרת מועדי הערעור לסטודנטים/יות

 • הגדירו את מועדי פתיחת וסגירת אפשרות העלאת הערעור לסטודנטים/יות ואת מועדי פתיחת וסגירת אפשרות בדיקת הערעור על ידי סגל ההוראה

 • ניתן לבחור האם לשלוח תזכורות

ערעורים - הגדרות זמינות.PNG

7. לחצו בתחתית המסך על "שמירת שינויים והצגתם"

image.png

8. העלאת קבצי המבחן לסטודנטים/יות
עברו ללשונית "קבצים לסטודנטים" והעלו את הקבצים הרצויים:
קובץ שאלון המבחן; קובץ המאסטר (התשובות הנכונות של המבחן); דפי האיקסים הסרוקים של הסטודנטים/יות
שימו לב: את דפי האיקסים יש להעלות בקובץ Zip: שם כל קובץ – מספר הזהות של הסטודנט/ית.

לחצו על הקישור בחלק התחתון של העמוד לצפיה בחלוקת דפי האיקסים לפי סטודנטים/יות.

ערעורים - העלאת קבצים לסטודנטים.PNG

9. הגדרת תפקידיםבסעיף זה יש להגדיר את בעלי התפקידים במהלך הערעור:

 • אחראי/ת על הערעור 

1. גישה לכל עמודי הערעור כולל לעמודי הסיכום

2. קבלת כל המיילים של התזכורות (גם של הסטודנטים/יות וגם של הסגל), זאת לצורך שמירה על מעקב תקינות. 

 • אחראי/ת מבחנים

מי שמעדכן/ת את הציונים לסטודנטים/יות במערכות השונות. לדוגמה אם המבחן עצמו נבדק במערכת X – יש לרשום כאן את המשתמש/ת שמעדכן/ת את השאלות במערכת זו. 
למשתמש/ת תהיה גישה ל"דוח עדכונים" (דוח המציג את כל הערעורים שהתקבלו ואת הפעולה שיש לתקן)

 • ועד כיתה

אם קיים ערעור כיתתי, יש להגדיר מי הנציגים/ות של ועד הכיתה אשר יוכלו להעלות ערעורים בשם הכיתה 

 

בחלק התחתון של המסך ניתן לראות את רשימת המשתמשים/ות המוגדרים/ות כולל אפשרות למחיקה

ערעורים - עמוד הגדרת תפקידים.PNG

 10. הקצאת שאלות

אם יש יותר ממרצה אחד/אחת בקורס, ניתן להקצות את השאלות לבדיקת הסגל. 
לביצוע הקצאה:

 • עברו ללשונית "הקצאת שאלות

 • סמנו את השאלות הרצויות

 • כדי לבחור מספר שאלות ברצף בבת אחת, בחלק העליון של העמוד, ב"סימון שאלות" סמנו מ שאלה ועד שאלה - ולחצו על "בחירת שאלות

 • בשדה "שיוך שאלות הנבחרות למרצה" בחרו את המרצה

ערעורים - הקצאת שאלות.PNG

11. לחצו בתחתית המסך על "שמירת שינויים"

ניהול הערעור

ניהול הערעור

1. מעקב על סטטוס הערעור

כדי לראות באיזה שלב נמצאים ואילו שלבים נותרו:
לחצו על "אפשרויות נוספות" ואז על "ניהול סטטוס ערעורים": בעמוד זה תראו את פרטי שלבי הערעור. השלב בו נמצא הערעור מסומן בצהוב. 

ערעורים - תפריט ניהול סטטוס ערעורים.PNG

2. "דוח הערעורים": דוח המרכז את כל נתוני הערעור ובדיקת הערעור על ידי סגל ההוראה. 

 • את הדוח ניתן להוריד ל-Excel

 • "אחראי/ת ערעורים" הדוח מיועד למי שהוגדר

 • כדי להגיע לדוח, לחצו על "אפשרויות נוספות" ואז על "דוח ערעורים"

ערעורים - תפריט דוח ערעורים.PNG

3. "דוח עדכונים": דוח המרכז את כל הערעורים שהתקבלו כולל:

 • מספר שאלה

 • שם המרצה הבודק/ת

 • הנחיות המרצה לשאלה

 • הערה למנהל הערעורים (במידה ונרשמה)

את הדוח ניתן להוריד ל-Excel וכן ניתן לשלוח מייל מתוך עמוד זה ל"אחראי/ת המבחנים
 

ערעורים - תפריט דוח עדכונים.PNG
איך מרצה עונה לערעורים

איך מרצה עונה לערעורים

כדי לבדוק את הערעורים כאשר מהלך הערעורים נמצא בטווח הזמנים של "בדיקת סגל ההוראה":

1. יש להיכנס לרכיב הערעור

2. במסך הבא תוצג רשימת השאלות. עבור כל שאלה יהיה מסומן כמה ערעורים קיימים וכמה כבר נבדקו

3. על מנת לבדוק שאלה יש ללחוץ על מספר השאלה

ערעורים מרצה - עמוד רשימת השאלות.PNG

4. במסך הבא נראה רשימה של הערעורים על שאלה זו. לחצו על מספר הערעור כדי להגיע לעמוד בדיקת הערעור.

ערעורים מרצה - רשימת הערעורים על שאלה ספציפית.PNG

5. בעמוד בדיקת הערעור ניתן לראות את פרטי הערעור של הסטודנט/ית ולהזין את פרטי ההחלטה.

6. לסיום לחצו על "שמירת שינויים" ועברו לשאלה/לערעור הבא

ערעורים מרצה -עמוד בדיקת הערעור.PNG
חשיפת תוצאות הערעורים לסטודנטים

חשיפת תוצאות הערעורים לסטודנטים/יות

כדי לחשוף את תוצאות הערעורים (תוצאות ערעורי ועד הכיתה ו/או תוצאות ערעורי הסטודנטים/ות) לחצו על "אפשרויות נוספות" ואז על "ניהול סטטוס ערעורים"

2. אם יש ערעור ועד כיתה - ניתן לחשוף את תוצאות ערעורי ועד הכיתה בכל שלב רצוי.

בעמוד "ניהול סטטוס ערעורים", בחלק התחתון של העמוד, סמנו V בשדה "חשיפת תוצאות ערעורי ועד הכיתה לסטודנטים".

כל סטודנט/ית יראה את תוצאות הערעורים שהתקבלו. נציגי ועד הכיתה יראו את התוצאות המלאות (כולל ערעורים שנדחו).

3. חשיפת תוצאות "ערעורי הסטודנטים/יות":

בעמוד "ניהול סטטוס ערעורים" בחלק התחתון של העמוד, סמנו V בשדה "מהלך הערעור הסתיים -תוצאות הערעורים מפורסמות לסטודנטים/יות"

כל סטודנט/ית יראה/תראה את כל תוצאות הערעורים שהתקבלו לכלל הסטודנטים/יות וכן את התוצאות המלאות של הערעור שלו/ה (גם ערעורים שנדחו)

4. לסיום לחצו על "שמירת שינויים".

ערעורים - חשיפת תוצאות הערעורים לסטודנטים.PNG
bottom of page