top of page
סגנונות הצגת מדיה

סגנונות הצגת מדיה

ניתן ליצור בעמוד הבית של אתר הקורס סוגים שונים של תכני מדיה באמצעות הוספת אינטראקציות כמו: תצוגת קרוסלה, גלריית תמונות, טקסט חבוי גלוי ועוד. ניתן אף להטמיע קישורים לעמודי תוכן חיצוניים ואף הפניה לרכיבים אחרים הקיימים באתר הקורס.

שלב א (יצירת הרכיב באתר הקורס) זהה לכל סוגי האינטראקציות. 

שלב ב יצירת האינטראקציה והזנת התוכן שיוטמע בה ויוצג באתר הקורס.

יצירת הרכיב באתר הקורס
שלב א

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg
אייקון הרכיב סגנונות הצגת מדיה.png

3. בחלון שנפתח סמנו את האפשרות "סגנונות הצגת מדיה"

4. תנו שם לרכיב, ואם צריך הוסיפו תיאור ל"תוכן האינטראקציה".

בחרו את סוג האינטראקציה שתרצו להפעיל בסעיף "סוג אינטראקציה"

5. לסיום שמרו שינויים וחזרו לקורס.

שמירת שינויים בהתקנת הרכיב.png
שלב א-שם תוכן וסוג אינטראקציה.jpg

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא הרצוי.

שלב א

שלב ב 
בשלב הזה הכניסו את התוכן ו/או המדיה לפי האינטראקציה שבחרתם.

שלב ב

סוגי אינטראקציות

image.png
image.png
תמונת הרכיב באתר הקורס.jpg
תצוגת הרכיב באתר הקורס.jpg
image.png
תצוגת הרכיב בקורס.jpg
חבוי גלוי

חבוי - גלוי

אינטראקציה זו יכולה לשמש להצגת מספר פריטי תוכן עשירי טקסט באותו רכיב, מבלי ליצור עומס ויזואלי.

1. הפעילו מצב עריכה במוּדל ולחצו על "עריכת תוכן" ברכיב "סגנונות הצגת מדיה" שיצרתם באתר הקורס.

עריכת תוכן.png

2. הוסיפו תוכן לאינטראקציה, אם יש צורך.

ניתן לעצב את הטקסט באמצעות הכלים שבעורך התוכן (להנחיות נוספות לגבי עורך התוכן). 

פנים תוכן האינטראקציה.png

3. התחילו להוסיף מידע ו/או טקסט לפי רצונכם, במקטעים השונים:

לחצו על "מקטע 1" תנו לו כותרת, ובשדה "תוכן המקטע" ניתן להוסיף מידע כמו טקסט, תמונה, סרטון, ועוד. לדוג', להוספת תמונה לחצו על אייקון התמונה בעורך התוכן, על מנת לבחור תמונה מהמחשב. 

מקטע 1-א.png

4. לחצו על "עיון במאגרים" ובחרו את התמונה ממחשבכם, או הוסיפו את הקישור בחלונית. הגדירו את מימדי התמונה. לבסוף לחצו על "שמירת תמונה".

הוספת תמונה מתוך המחשב או עם קישור-למקטע.png

5. הוסיפו מדיה באותה צורה בשאר המקטעים.

אם יש צורך - הוסיפו עוד מקטעים.

לסיום- לחצו על "שמירת שינויים".

שמירת מקטעים והוספת מקטעים.png

6. כך נראה הרכיב "סגנונות הצגת מדיה" בתוך אתר הקורס, באינטראקציה "חבוי-גלוי": הדוגמה ממחישה את המקטע הראשון במצב גלוי, ואת שני המקטעים האחרים במצב חבוי.

היחידה עם היונילייבל חבוי גלוי.png
קרוסלה

קרוסלה

אינטראקציה זו יכולה לשמש לתצוגת גלריה נעה של מגוון מדיה:

תמונות, סרטונים וגם טקסט. ניתן אף להגדיר כי לחיצה על השקופית בקרוסלה, תפנה ללינק המוביל למקור חיצוני כמו אתר אינטרנט, פודקאסט, מאמר ועוד. 

1. הפעילו מצב עריכה במוּדל ולחצו על "עריכת תוכן" ברכיב "סגנונות הצגת מדיה" שיצרתם באתר הקורס.

עריכת תוכן.png

2. הוסיפו תוכן לאינטראקציה לפי הצורך.

ניתן לעצב את הטקסט באמצעות הכלים שבעורך התוכן (להנחיות נוספות לגבי עורך התוכן). 

עריכת תוכן האינטראקציה.png

3. בשדה "קרוסלה" בחרו האם התוכן/התמונות בשקופיות יתחלפו אוטומטית, וכמה זמן תהיה ההשהיה בין שקופית לזו שאחריה.

השהיית תצוגה והעברת-דפדוף תמונות אוטומטית.png

4. בסעיף "רקע קרוסלה" ניתן לבחור את צבע הרקע של השקופיות.

קביעת רקע לקרוסלה.png

5. בחרו להוסיף תמונות מותאמות למובייל, כך שניתן יהיה לצפות בתוכן הרכיב גם מטלפון נייד.

סימון תמונות למובייל.png

6. התחילו להוסיף מידע ו/או טקסט לפי רצונכם, בשקופיות השונות:

לחצו על "שקופית-1" ותנו לה כותרת.

הזינו את הקישור לאתר שאליו התמונה ו/או הכותרת יקשרו בסעיף "קישור שקופית".

ניתן גם ליצור קישור לרכיב אחר באתר הקורס בסעיף "בחירת רכיב מאתר הקורס".

ניתן לבחור בסעיף "פתיחת קישור בעמוד חדש" האם לחיצה על השקופית תפתח את הקישור שהוזן באותו עמוד או בעמוד נפרד.

כותרת וקישור שקופית 1-קרוסלה.png

7. העלו את התמונה הרצויה להצגה בשקופית לתיבת "תמונת שקופית" והעלו אותה שוב לתיבת "תמונת מובייל" אם תרצו שתהיה גם התאמה של הרכיב לצפייה במובייל.
ניתן להעלות תמונות דומות בפרופורציות שונות או תמונות שונות לחלוטין.

תמונת שקופית1.jpg

8. השלימו את השקופיות הבאות באותה דרך, ואם יש צורך הוסיפו עוד שקופיות.

לסיום שמרו שינויים.

שמירת שינויים.png

9. כך נראה הרכיב "סגנונות הצגת מדיה" בתוך אתר הקורס, באינטראקציה "קרוסלה"

החיצים ימינה ושמאלה מאפשרים גם העברה ידנית מתוכן לתוכן.

כך נראה רכיב מוכן.png
טקסט חבוי גלוי

טקסט חבוי / גלוי

1. הפעילו מצב עריכה במוּדל ולחצו על "עריכת תוכן" ברכיב "סגנונות הצגת מדיה" שיצרתם באתר הקורס.

עריכת תוכן.jpg

2. תנו שם לתוכן שתרצו להעלות, בשדה החובה "כותרת"

בשדה "הצגה" בחרו במצב ברירת המחדל "חבוי/גלוי" או במצב הצגה "חלון קופץ"

בחירת מצב הצגה חלון קופץ.jpg
שם ותוכן.jpg

3. כתבו את הטקסט שתרצו להעלות בסעיף "תוכן האינטראקציה"

לסיום לחצו על "שמירת שינויים"

שם ותוכן.jpg

4. כך ייראה הרכיב באתר הקורס במצב הצגה "חבוי/גלוי": הראשון במצב של טקסט גלוי, והשני במצב של טקסט חבוי.

הרכיב המוכן.jpg

גלוי

חבוי

5. כך ייראה הרכיב באתר הקורס במצב הצגה של "חלון קופץ"

חלון קופץ בתוך אתר הקורס.jpg
תצוגת תמונות

תצוגת תמונות

1. הפעילו מצב עריכה במוּדל ולחצו על "עריכת תוכן" ברכיב "סגנונות הצגת מדיה" שיצרתם באתר הקורס.

עריכת תוכן.jpg

2. אופציונלי - כתבו תוכן לאינטראקציה, וסמנו ב-V את הסעיף "הצג את תוכן האינטראקציה" במידה ותרצו שהתוכן ייראה בעמוד הבית של הקורס.
ניתן לעצב את הטקסט באמצעות הכלים שבעורך התוכן (להנחיות נוספות לגבי עורך התוכן). 

שם ותוכן.jpg

3. בשדה "תצוגת תמונות" קבעו בכמה עמודות יוצגו התמונות לרוחב (ניתן להגדיר לכל היותר 6 עמודות. השאר יוצגו בשורה מתחת)

הגדירו גם את "גובה תצוגת החלון". ניתן להשאיר את ברירת המחדל (300). אך, רצוי לבחור 150-200 לתצוגה מקסימלית.

מספר עמודות וגובה-המשך.jpg
מספר עמודות וגובה.jpg

4. עברו ליצירת "אריח 1".

א. תנו כותרת לאריח. 

ב. אם תרצו שהתמונה באריח תהווה כפתור קישור לאתר אחר-הדביקו את הקישור לאתר בסעיף "לינק אריח-1"

ג. בחרו בסעיף "פתיחת קישור בעמוד" האם לחיצה על התמונה תפתח את הלינק שהזנתם באותו עמוד או בעמוד נפרד.

ד. גררו את תמונת האריח ממחשבכם לתיבת הקבצים בסעיף "תמונת אריח-1"

ה. גררו תמונה בגודל מתאים לתיבת הקבצים בסעיף "תמונת מובייל-1" לתצוגה של התמונה גם בשימוש בטלפון הנייד.

א

הכנסת התוכן לאריח 1.jpg

ב

ג

ד

ה

5. המשיכו להגדיר את שאר האריחים. הוסיפו אריחים לפי הצורך.

לסיום שמרו שינויים.

הוספת אריחים ושמירת שינויים.jpg
טקסט פשוט

טקסט פשוט

אינטראקציה זו יכולה לשמש כמו משאב פסקה מעוצבת: 

ככותרת, כבאנר, כתיאור, לצורך הפרדה או הדגשה של איזורים ותוכן נבחר.

1. הפעילו מצב עריכה במוּדל ולחצו על "עריכת תוכן" ברכיב "סגנונות הצגת מדיה" שיצרתם באתר הקורס.

עריכת התוכן-באתר הקורס.jpg

2. הכניסו את הטקסט שברצונכם להציג לשדה "תוכן האינטראקציה". 

ניתן לעצב את הטקסט באמצעות הכלים שבעורך התוכן (להנחיות נוספות לגבי עורך התוכן). 

לסיום לחצו על "שמירת שינויים".

עריכת התוכן.jpg

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות "פסקה מעוצבת", לחצו כאן. 

טיזר יחידות הוראה

טיזר יחידות הקורס

אינטראקציה זו יכולה לשמש כמעין תוכן עניינים של הקורס ולאפשר גישה מהירה ונוחה ליחידות הקורס, אם תוצג בראש אתר הקורס.

1. הפעילו מצב עריכה במוּדל ולחצו על "עריכת תוכן" ברכיב "סגנונות הצגת מדיה" שיצרתם באתר הקורס.

עריכת תוכן - באתר הקורס.jpg

2. הכניסו את הטקסט שברצונכם להציג לשדה "תוכן האינטראקציה". 

ניתן לעצב את הטקסט באמצעות הכלים שבעורך התוכן (להנחיות נוספות לגבי עורך התוכן). 

על מנת להציג את התוכן יש לסמן V בסעיף "הצג את תוכן האינטראקציה".

עריכת תוכן האינטראקציה.jpg

3. בשדה "טיזר יחידות הוראה"

א. סמנו V בסעיף "הצגת כותרת הקורס" אם תרצו שהרכיב יציג את שם הקורס.

ב. חפשו את מספר או שם הקורס בחלונית החיפוש של סעיף "קורס" אם ברצונכם להציג טיזר ליחידות ההוראה של קורס אחר.

שימו לב: רק משתתפים שנמצאים ברשימת המשתתפים של הקורס הנבחר יוכלו להיכנס אליו.

הגדרות טיזר.jpg

4. בסעיף "תצורת תצוגה" בחרו האם הקישורים ליחידות הקורס יוצגו בצורת קרוסלה (ניתן להריץ ימינה או שמאלה) או בתצוגת תמונות נייחות.

תצורת תצוגה.jpg

5. אם נבחרה תצוגת תמונות, בחרו את מספר היחידות שיוצגו לרוחב הדף, בסעיף "מספר עמודות". אם נבחרה קרוסלה, סמנו V אם תרצו שתתבצע העברה אוטומטית בסעיף "העבר אוטומטית".

קרוסלה

העבר אוטומטית.jpg

תצוגת תמונות

עמודות.jpg

6. לסיום לחצו על "שמירת שינויים".

הגדרות טיזר.jpg

7. כך נראה הרכיב באתר הקורס, כאשר כל שם של יחידת הוראה מהווה קישור ליחידה עצמה:

כולל הצגת שם הקורס

תצוגת הרכיב באתר הקורס.jpg

ללא הצגת שם הקורס

תצוגת הרכיב באתר הקורס-ללא הצגת שם הקורס.jpg
bottom of page