top of page

הגדרת מטלה עם מחוון (מתן ציון לעבודה לפי קריטריונים)

בפעילות מטלה ניתן להגדיר ציון על בסיס מחוון קבוע שאותו מגדיר/ה המרצה מראש.

איך להגדיר מחוון למטלה?

איך להגדיר מחוון למטלה?

1. היכנסו לרכיב המטלה הרצוי.

רכיב המטלה בתוך אתר הקורס.jpg

2. לחצו על הכפתור "הגדרות" בתפריט הקורס

תפריט הקורס כשנמצאים ברכיב מטלה.jpg

3. בעמוד ההגדרות, גללו עד ל"ציונים" ובסעיף "שיטת מתן ציון" בחרו ב"מחוון פשוט". בסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

הגדרת מחוון .png

4. כעת, בחלונית הגלילה בחרו "מחוון פשוט".

מתן ציון מתקדם-מחוון פשוט.jpg

5. תנו שם למחוון.
ניתן להוסיף מידע/תיאור כללי בשדה "תיאור".

שם.PNG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "תיאור",

לחצו כאן. 

6. ערכו את המדד הראשון. 

קבעו את שם המדד, לדוגמה: פרק המבוא

ניתן לכתוב הנחיה לסטודנטים, לדוגמה: בפרק המבוא יש להגדיר את הסוגיה הנבדקת, להסביר את חשיבותה ולהגדיר את מטרות העבודה.

 

ניתן לרשום הנחיה לבודקים, לדוגמה: יש לשים לב שכל המידע הנדרש רשום בצורה בהירה... 

הגדירו את הניקוד המרבי למדד זה.

7. ניתן להוסיף מדדים נוספים על ידי לחיצה על "הוספת מדד".

ייצוא gif.gif

8. בשדה "אפשרויות מחוון פשוט" ניתן להגדיר האם המחוון יהיה זמין לסטודנטים והאם יראו את הניקוד בכל מדד.

9. בסיום הגדרת המחוון לחצו על "שמירת מחוון פשוט והפיכתו למוכן".

שמירת מחוון פשוט .png
כיצד לתת ציון באמצעות המחוון?

כיצד לתת ציון באמצעות המחוון?

1. היכנסו לרכיב המטלה ולחצו על "הצגת/מתן ציונים להגשות".

מתן ציונים להגשות למחוון .png

2. ניתן לבחור במטלה של סטודנט לבדיקה וללחוץ על "ציונים" בעמודת ציונים.

7.PNG

3. במסך ההגשה ניתן לראות את פרטי ההגשה מצד שמאל ומצד ימין מוצג קובץ ההגשה פתוח.

שימו לב שניתן לנווט בין העמודים בעזרת החיצים בפינה הימנית העליונה.

8.PNG
8.PNG
9.PNG

4. כעת בחלון משמאל בסעיף "ציונים" ניתן לנקד ולהזין הערות מילוליות לכל שאלה או קטגוריה שיצרתם במחוון.

ציונים2.PNG

5. לאחר מתן הניקוד לכל שאלה, בסעיף "הציון הנוכחי בגליון הציונים" תוכלו לראות את הסיכום של הציון עבור אותה עבודה.

הציון הנוכחי.PNG

6. לסיום לחצו על "שמירת שינויים".

8.PNG

7. ניתן לעבור בנוחות בין המטלות של כל הסטודנטים באמצעות החיצים בקצה השמאלי העליון של המסך, ולהמשיך בבדיקה מבלי לחזור לרשימת הסטודנטים.

מעבר בין מטלות הסטודנטים במסך הבדיקה.JPG
bottom of page