top of page

הגדרת קבוצה/ות על ידי המרצה

כל הפעילויות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) יכולות להיות משויכות לקבוצת תלמידים מסוימת. באופן זה, ניתן לקבוע שפעילות תתבצע רק ע"י קבוצה אחת או שכל קבוצה תבצע פעילות בנפרד מקבוצות אחרות.

אוסף קבוצות הוא קיבוץ של מספר קבוצות בתוך קורס. אוסף זה מאפשר להפנות משימות לקבוצה אחת או יותר בקורס, על מנת שסטודנטים יוכלו לעבוד יחד על אותה משימה.

מה במדריך?

חלוקת משתתפים לקבוצות

חלוקת המשתתפים לקבוצות מוגדרות מראש

איך מגדירים קבוצות ומשייכים משתתפים לקבוצות?

1. היכנסו לאתר הקורס.

לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס. 

בתפריט שייפתח לחצו על "קבוצות".

2. במסך שייפתח לחצו על "יצירת קבוצה

3. כתבו בשדה "שם הקבוצה" את השם שתרצו לתת לקבוצה החדשה (לדוגמה "קבוצה 1")

4. לסיום, לחצו בתחתית העמוד על "שמירת שינויים".

    ניתן להוסיף באופן זה קבוצות לפי הצורך.

שיוך משתתפים לקבוצות

1. על מנת להוסיף סטודנטים לקבוצה, סמנו את שם הקבוצה שיצרתם, המופיעה בטבלה הימנית, באמצעות לחיצה עליה.

2. מתחת לטבלה השמאלית לחצו על "הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה"

3. בטבלה השמאלית יופיעו שמות המשתתפים בקורס.

לחצו על שמות הסטודנטים שתרצו לשייך לקבוצה שיצרתם.

לסיום פעולת שיוכם לקבוצה לחצו על "הוספה"

חדש: משמאל לטבלה השמאלית ניתן לראות לאילו קבוצות המשתמש כבר משויך באתר הקורס, עוד לפני הוספתו לקבוצה המיועדת. 

4. בטבלה הימנית יופיעו שמות המשתתפים שהוספו.

לסיום, לחצו על "חזרה לקבוצות"

Capture5.PNG
יצירת אוסף קבוצות

יצירת אוסף קבוצות

"אוסף קבוצות" הוא קיבוץ של מספר קבוצות בתוך קורס. אוסף זה מאפשר להפנות משימות לקבוצה אחת או יותר בקורס, על מנת שסטודנטים יוכלו לעבוד יחדיו על אותה משימה.

לפיכך, על מנת ליצור מטלה שתוגש לפי קבוצות, יש ליצור "אוסף קבוצות" ובתוכו יש להגדיר אילו קבוצות רשאיות להגיש את המטלה.

איך יוצרים אוסף קבוצות?

1. בעמוד הקורס, בסרגל הניהול העליון לחצו על "אפשרויות נוספות", ובתפריט שנפתח לחצו על "קבוצות". 

במסך שייפתח, בחלונית הגלילה, בחרו את האפשרות "אוספי קבוצות"

2. לחצו על "יצירת אוסף-קבוצות"

3. כתבו את שם אוסף הקבוצות הראשון. לדוגמה: "קבוצות למטלה".

4. לחצו על "שמירת שינויים"

5. לחצו על אייקון הדמות     המופיע בצד שמאל

אייקון של איש.PNG

6. סמנו את הקבוצה/ות בטבלה השמאלית שתרצו לשייך לאוסף הקבוצות, על ידי לחיצה עליה/ן ולחצו על "הוספה"

7. בעמודה הימנית יופיעו שמות הקבוצות שהוספו.

   לסיום, לחצו על "בחזרה לאוסף הקבוצות"

ניתן ליצור "אוסף קבוצות" גם אם אוסף הקבוצות מכיל קבוצה אחת בלבד.

bottom of page