top of page

הזנת ציונים עבור פעילויות שלא הוגשו דרך ה-Moodle

פעילות זו מאפשרת הזנת ציונים עבור פעילויות שהוגשו שלא דרך ה-Moodle, כמו לדוגמה: הצגת רפרטים, פעילויות כיתה וכו', ובכך מאפשרת את ניהול הציונים באתר הקורס.

 

מתי אפשרות זו יכולה להיות שימושית?

  • כאשר אין משוב מילולי או כאשר המשוב המילולי קצר מאוד

  • כאשר המרצה רוצה לצרף קובץ כמשוב לפעילות

1. ​באתר הקורס, אם אינכם במצב עריכה, העבירו את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בחלק העליון של המסך בצד שמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "מטלה" ולחצו על הכפתור "הוספה".

4. כתבו את שם המטלה (לדוגמה: "ציוני מבחן אמצע")

5. הסירו את סימון ה"V" מהאינדיקציה "פעיל" עבור הסעיף "אפשר הגשות מ"

ומהסעיף "עד לתאריך"

6. בקטגוריה "סוגי מענה", הסירו את סימון ה"V" מקבצי הגשה

7. בתחתית המסך לחצו על "שמירת השינויים והצגתם"

8. בחלון שנפתח, יש ללחוץ על "הצגת / מתן ציונים להגשות".

9. כעת תופיע רשימת שמות הסטודנטים.

10. כדי להזין את הציונים ישירות בטבלה, בסעיף "אפשרויות" שמתחת לטבלה השאירו את ברירת המחדל המסומנת ב-"וי" בשדה "מתן ציון מהיר".

11. כעת בעמודת "ציונים" ניתן להזין את הציונים לכל סטודנט.

לסיום יש ללחוץ על "שמירת כל השינויים של מתן ציון מהיר".

bottom of page