top of page

בדיקת שאלות פתוחות ברכיב בוחן

ברכיב "בוחן" יש אפשרות לעשות בדיקה רוחבית של שאלות פתוחות.

ניתן לעשות בדיקה רוחבית גם ללא הצגת שמות הסטודנטים.

מה במדריך?

איך לבצע בדיקה רוחבית של שאלות פתוחות?

ביצוע בדיקה רוחבית

1. באתר הקורס לחצו על רכיב הבוחן הרלוונטי לבדיקה.

כניסה לבוחן.PNG

2. בתפריט מצד ימין, לחצו על "מתן ציון לשאלות פתוחות".
במידה והתפריט מימין לא פתוח, ניתן ללחוץ על הכפתור הימני בסרגל הכלים העליון.

מתן ציון שאלות פתוחות.PNG

3. בעמוד שנפתח יוצגו כל השאלות הפתוחות הקיימות בבוחן.

בשאלה שאותה תרצו לבדוק, לחצו על "ציון" בעמודת "יש לתת ציון".

מתן ציון לשאלות פתוחות.PNG

4. בחלק העליון, תחת "אפשרויות", בשדה "נסיונות מענה עבור ציון" מופיע מספר הסטודנטים שענו על השאלה. בשדה "מספר שאלות בעמוד" קבעו כמה שאלות תרצו לבדוק בכל עמוד ולחצו על "שינוי אפשרויות".

ציון.PNG

שימו לב כי יש לשמור שינויים לאחר מתן ציון בכל סיום עמוד של שאלות, לכן כדאי לבחור ב 10-5 שאלות לעמוד.

5. כעת, תוכלו לראות את מס' השאלה, ובמסגרת הכחולה את הנוסח שלה ותשובתו של הסטודנט.

6. במסגרת הירוקה, בתיבת הטקסט "הערה" תוכלו לכתוב משוב מילולי עבור אותה תשובה. 

7. בתחתית המסגרת הירוקה יש לעדכן את הניקוד הניתן עבור אותה תשובה. לאחר הזנת הניקוד, הוא ישתקלל בציון הכללי של המבחן עבור הסטודנט.

תשובת הסטודנט
משוב המרצה
תשובה פתוחה.PNG
הניקוד עבור התשובה

8. בתחתית העמוד, יש ללחוץ על "שמירה ומעבר לעמוד הבא" (גם בעמוד האחרון), על מנת לשמור ולעבור לבדיקת השאלות של הסטודנטים הבאים.

שמירה.PNG

9. בשלב הבא, ניתן לראות את מספר הסטודנטים שעדיין לא קיבלו ציון, מספר הסטודנטים שניתן להם ציון מתוך כלל העונים עבור אותה שאלה, וסך כל הסטודנטים שענו.

מסך סיום בדיקה ידנית רוחבית של שאלות פתוחות בבוחן.JPG

איך לעשות בדיקה רוחבית ללא הצגת שמות הסטודנטים?

בדיקה רוחבית ללא הצגת שמות

שלבים לבדיקת שאלות רוחבית ללא הצגת שמות הסטודנטים

שלב 1: שינוי הרשאות בבוחן

שלב 2: החלפת תפקיד ל-Teaching Assistant

שלב 3: בדיקת השאלות הפתוחות באופן רוחבי

שלב 1

1. באתר הקורס היכנסו לרכיב הבוחן. 

2. בתפריט שבצד ימין לחצו על "הרשאות". 

3. אם התפריט לא מוצג לחצו על הכפתור האפור בפינה הימנית העליונה. 

רכיב הבוחן בתוך אתר הקורס.JPG
רכיב בוחן תפריט ימני.JPG

4. בעמוד שנפתח אתרו את השדה "צפיה בשמות הסטודנטים במהלך מתן הציון" (ניתן להשתמש ב-ctrl+f).

בשורה של "צפיה בשמות הסטודנטים במהלך מתן הציון" אתרו את הרשאת "Teaching Assistant" (יש להתקדם עד הסוף שמאלה) ולחצו על אייקון הפח להסרת ההרשאה. 

רכיב הבוחן-שינוי הרשאה לצורך בדיקת שאלות פתוחות ללא שמות.JPG
רכיב בוחן-צפיה במשמות הסטודנטים במהלך מתן ציון.JPG

5. כעת ייפתח חלון "אישור שינוי תפקיד".

יש לוודא כי ההרשאה הרשומה היא "Teaching Assistant" וכי ההסרה היא מיכולת הצפייה בשמות הסטודנטים.

לסיום לחצו "הסר".

רכיב בוחן-אישור שינוי תפקיד-הרשאות לאי צפייה בשמות במהלך בדיקה.JPG

שלב 2

1. לחצו על שמכם/ן בפינה השמאלית העליונה של המסך ולחצו על "החלפת תפקיד ל..."

2. בחלון שנפתח בחרו "Teaching Assistant

3. עתה ליד שמכם/ן תופיע ההרשאה "Teaching Assistant" 

בכל שלב, לחזרה להרשאה הרגילה, לחצו שוב על שמכם/ן ואז על "חזרה לתפקיד שלי".

teaching assistant החלפת תפקיד ל.JPG

2

החלפת תפקיד ל....JPG
החלפת תפקיד ל.JPG

1

שלב 3

לאחר החלפת התפקיד חזרו לרכיב הבוחן ובדקו לפי הנחיות הבדיקה הרוחבית של שאלות פתוחות.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page